Dispensasjon i byggesaker

Den sentrale bestemmelsen for å få dispensasjon i byggesaker er plan- og bygningsloven § 19-2. Men hva skal til for å få dispensasjon?

byggemelding, ikke byggemeldt, råte, nabovarsel, bolig, dispensasjon

Hva er dispensasjon?

Dispensasjon innebærer at man får lov til noe man egentlig ikke skulle fått lov til. I plan- og bygningsrettslig sammenheng kreves typisk dispensasjon ved søknad om tiltak som strider med plan- og bygningsloven, en reguleringsplan eller en kommuneplan. Et eksempel kan være at plan- og bygningsloven inneholder et generelt byggeforbud i strandsonen. Dersom man ønsker å oppføre en hytte eller lignende i vannkanten må man derfor søke om dispensasjon.

Plan- og bygningsloven § 19-2

Den sentrale bestemmelsen for å få fritak fra bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er § 19-2 (2). Det fremgår av denne bestemmelsen at kommunen kan gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved dispensasjon være klart større en ulempene etter en samlet vurdering.

Fakta

Det er den som ønsker dispensasjon sin oppgave å begrunne hvorfor han eller hun bør få dispensasjon.

Relevante hensyn må ikke bli vesentlig tilsidesatt

Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom de relevante hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt. I første rekke er det forhold knyttet til areal- og ressursdisponeringen som er relevant. Det har for eksempel betydning om det er tale om et område hvor allmenheten ferdes, et område med et rikt dyre- og planteliv eller om det er et privatisert og avskjermet område. Videre bør man vurdere flere alternativer, slik at belastningen på miljøet blir minst mulig. Det er for eksempel stor forskjell på å oppføre en helt ny bolig eller å renovere et eksisterende bygg.

Et eksempel kan være at du ønsker å utvide boligen din, og at dette krever dispensasjon fra reguleringsplanens utnyttelsesgrad. Hensynene bak en slik bestemmelse vil som regel være å sikre en viss avstand, luft og lys mellom bolighusene. Når man vet at dette er hensynene bak bestemmelsen, så er det om å gjøre å påvise at disse hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt i det konkrete tilfelle.

Interesseavveining

Når du har dokumentert at hensynene bak de aktuelle bestemmelsene ikke er vesentlig tilsidesatt, må du redegjøre for at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Det kan for eksempel argumenteres for at påbygget gir deg flere soveplasser, brygga gir deg fortøyningsplass til båten og uteboden gir deg større lagringsplass. Det kan imidlertid også være lurt å argumentere for at tiltaket vil gi fordeler i form av bedre areal- og ressursdisponering. Videre kan det tenkes at terskelen for å gi dispensasjon til å bygge for eksempel en brygge er lavere, dersom det er et felles tiltak for flere eiendommer. En felles brygge vil føre til et mindre inngrep i miljøet, sammenlignet med hvis alle eiendommene skal bygge hver sin brygge.

Det kan settes vilkår for dispensasjon

Dispensasjon kan gis på vilkår. Dispensasjonsvilkår må imidlertid ikke være uforholdsmessig tyngende og ha til formål å forebygge eventuelle negative følger av dispensasjonen. Et typisk eksempel kan være vilkår om at tiltakshaver må tilrettelegge for fri ferdsel i strandsonen.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en dispensasjonssak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i byggesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring