Advokaten forklarer: Hva er full erstatning ved yrkesskade?

En yrkesskade kan få store økonomiske konsekvenser for deg. Du kan i verste fall bli skadet så hardt at du aldri kommer ut i jobb igjen. I denne artikkelen vil Osloadvokatene sine advokater forklare hva som menes med “full erstatning ved yrkesskade”.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade, renter etterbetaling, psykisk lidelse NAV, psykisk lidelse, ung ufør, tjene uføretrygd, erstatning yrkesskade

Fakta

Yrkesskade er en skade som oppstår som følge av en arbeidsulykke.

Prinsippet om full erstatning

Det er et grunnleggende prinsipp i erstatningsretten at den skadelidte skal ha full erstatning. Dette betyr at den skadelidte skal stilles økonomisk som om arbeidsulykken og yrkesskaden ikke skjedde. Den skadelidte vil også kunne ha krav på erstatning for ikke-økonomiske tapsposter, som menerstatning og oppreisning.

Ulike ordninger

Som skadelidt har du en plikt til å uttømme offentlige ordninger for å sikre erstatningen din. Både folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven gir rettigheter for den som er utsatt for en yrkesskade. Lovene skal virke sammen for å gi den skadelidte dekning.

Økonomisk tap

Typiske økonomiske tap du kan lide ved yrkesskade er:

  • tapte og fremtidige inntekter
  • Påløpte og fremtidige utgifter til blant annet fysisk behandling
  • Nødvendige advokatbistand

Utgifter vil omfatte alle utgifter som påløper som en følge av yrkesskaden. Det kan omfatte reise, merutgifter knyttet til hjemmearbeid.

Du vil ha krav på å få dekket samtlige tapte inntekter. Dette omfatter inntekter fra bi-jobber, ekstravakter og overtid.

Siden advokatkostander er en kostand du ikke ville hatt uten skaden skal også kostander som er nødvendig for å få medhold i din sak erstattes. Dette fordi den skadelidte skal stilles økonomisk som om den skadevoldende handlingen ikke hadde skjedd.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for ikke-økonomisk tap. Menerstatning skal gi skadevolderen erstatning for tapt livsutfoldelse og livsverdi.

Menerstatning fastsettes ut fra folketrygdens invaliditetstabell. Tabellen rangerer graden av medisinsk invaliditet for den skadelidte. Minstekravet for å kvalifisere for menerstatning er at skadelidte er minimum 15 % varig medisinsk invalid.

Dekker forsikringen mine advokatutgifter?

Ja, som regel dekkes advokatutgiftene dine av forsikringsselskapet. Advokatutgiftene er nemlig en del av ditt tap som du ikke ville hatt uten skaden på samme måte som legeutgifter og liknende. Kravet sendes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring hos.

Lene Wallem

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Kan jeg få gratis advokathjelp i yrkesskadesaker?

Våre advokater i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

– Opplevde å bli tatt godt imot og bli trodd på. Anbefales!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Wallem-480x480-1.jpg

Lene Wallem
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring