Har du blitt utsatt for vold, kan du har krav på voldsoffererstatning

Har du blitt påført skade som følge av en straffbar handling, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Prosessen frem til et erstatningsoppgjør kan imidlertid virke lang og komplisert. Ofte kan det være avgjørende å la seg representere av en advokat som er spesialisert innen voldsoffererstatning, og som har kjennskap til hvilke grep som kan gjøres for å oppnå et raskt og riktig erstatningsoppgjør.

Hvordan gå frem?

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling som medfører personskade, må forholdet anmeldes til politiet.  I forbindelse med anmeldelsen må du også ha krevd at erstatningskravet tas med i en eventuell straffesak mot skadevolderen. KFV kan likevel gjøre unntak fra disse kravene i særlige tilfeller.

Søknad om voldsoffererstatning fremsettes overfor KFV. Det koster ingenting å søke, men det kan påløpe utgifter knyttet til innhenting av dokumentasjon fra lege, spesialister mv. Slik dokumentasjon er helt nødvendig for at KFV skal kunne behandle saken din, og for at du skal få et rettmessig erstatningsoppgjør. Ved advokatbistand vil advokaten din sørge for at alle nødvendige dokumenter er innhentet. Har du hatt bistandsadvokat i straffesaken, vil disse utgiftene dekkes av bistandsadvokatordningen. Det samme gjelder dersom du får innvilget din erstatningssøknad.

Saksbehandlingen ved Kontoret for voldsoffererstatning

Saksbehandlingen ved KFV er skriftlig. Ved vurderingen av om søknaden skal innvilges, vil det vanligvis bli lagt stor vekt på politidokumentene i saken. Dette medfører at KFV i de fleste tilfeller vil vente med å treffe vedtak om erstatning til politiets etterforskning er avsluttet.

Selv om det legges stor vekt på politiets etterforskning, betyr ikke det at politiets resultat er avgjørende for om erstatning tilkjennes. Voldsoffererstatning kan tilkjennes selv om straffesaken er henlagt, fordi erstatningssaken har et lavere krav til bevis enn i straffesakene. Dette viser at det er svært viktig å søke om voldsoffererstatning selv om straffesaken henlegges.

Skadevolderen er ikke part i erstatningssaken

Det er også greit å ha kjennskap til at gjerningsmannen ikke vil være part i erstatningssaken. Det betyr blant annet at skadevolderen ikke blir informert om at du har søkt om voldsoffererstatning.

Klage

Vedtak fra KFV kan klages inn for Erstatningsnemnda for voldsofre. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Dekning av advokatkostnader

Advokatkostnader i forbindelse med bistand i voldsoffererstatningssak kan enten dekkes fra Kontoret for voldsoffererstatning, via ordningen om fri rettshjelp eller som ledd i oppnevning av bistandsadvokat.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål om voldsoffererstatning?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring