Utsatt for vold i Vennesla – fikk fri rettshjelp av Osloadvokatene

Familiekonflikt endte med skyting

En familiekonflikt hadde eskalert og endte til slutt med slag i ansiktet og to avfyrte skudd. Det ene skuddet sneiet øret på mannen mens det andre skuddet traff foten hans. Den kraftige blødningen måtte stoppes på sykehusets akuttmottak.

Fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Mannen kontaktet Osloadvokatene ved advokat Heidi Kristin Åsvang og fikk fri rettshjelp. Osloadvokatene har svært gode rutiner i saker om voldsoffer. Dette gjør at vi kan bistå i saker over hele landet, uten at det går på bekostning av kvaliteten på bistanden. Advokat Åsvang rådet mannen til å søke om voldsoffererstatning fra kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig organ som utbetaler erstatning til personer som er blitt påført skade i forbindelse med kriminelle handlinger.

Søkte om voldsoffererstatning

Advokat Åsvang utformet en søknad om voldsoffererstatning. Der viste hun til at mannen var blitt skadet i forbindelse med en straffbar handling. Mannen var blitt skutt mens han lå på bakken, og dette måtte anses som et skjerpende moment.

Ble tilkjent over 100.000

Kontoret for voldsoffererstatning vurderte saken på bakgrunn av den innsendte søknaden. De fattet vedtak som tilkjente mannen kr 120.000 i erstatning og oppreisning for skaden han var blitt påført.

Tar saker i hele landet

Er du blitt utsatt for vold, overgrep eller på annen måte blitt utsatt for skade? Hos Osloadvokatene kan voldsoffer få fri rettshjelp. Vi tar saker i hele landet også saker hvor voldsepisoden ligger tilbake i tid. Du kan ha krav på erstatning og oppreisning selv om gjerningspersonen ikke er kjent. Kontakt Osloadvokatene i dag for en vurdering av din sak.