Umyndig som pådrar seg gjeld

Umyndig – barn under 18 år

I avtaleretten er det sterke begrensninger som gjelder umyndiges adgang til å inngå avtaler og særlig avtaler som innebærer at de pådrar seg gjeld/ kjøp på kreditt.

Utgangspunktet i vergemålsloven § 8 er at barn regnes som umyndig til de er fylt 18 år, og avtaler inngått med umyndige er ikke bindende. Skal barn inngå avtaler, må det være enten foreldrene som gjør dette eller det lokale overformynderiet. Foreldrene kan ikke inngå større avtaler på vegne av sine umyndige barn.

Etter lovens § 40 kan ikke den umyndige selv eller hans foreldre stifte gjeld på vegne av den umyndige, bortsett fra studielån. Verken barn selv eller barnas foreldre kan kjøpe noe på avbetaling for den umyndige. Tilsvarende kan barn aldri kausjoner for noen.

Umyndig kan ikke handle på internett

Den umyndige kan heller ikke avtale å kjøpe på internett. Den umyndige kan nemlig når som helst fragå avtalen, nettopp fordi han jo ikke kan pådra seg noen slags form for gjeld. Men hvis den umyndige betaler det han har bestilt med egne lommepenger, samtidig som han får tingen vil avtalen likevel være bindende.

Som umyndig er man enda bedre sikret ved kjøp på Internett, idet de ikke kan inngå avtaler om kjøp av varer som koster mer enn de får i lommepenger, evnt. tjener som avisbud eller lignende. Kjøper for eksempel et barn som snart blir 18 år en bærbar PC med mye programmer og utstyr over nettet, vil denne ikke være bindende fordi PCen antagelig koster mye mer enn hans ”selververv”. Er barnet under 15 vil avtalen uansett aldri være bindende.

Dette medfører at avtalen er ugyldig og således verken bindende for barnet selv eller for barnets foreldre.

Inkasso ved slike ugyldige avtaler

Når avtalen ikke er bindende, kan selvsagt ikke selger oversende den til inkasso. Hvis selger likevel gjør det, kan du bare skrive et kort svar hvor det fremgår at kjøper er umyndig og at avtalen således ugyldig.

Det må videre antas å følge av god inkassoskikk å sjekke hvor gammel ”skyldner” er, jfr. inkassoloven § 8, fordi kravet vil ofte være tvilsomt og bestridt. Er skyldner umyndig, bør det ikke sendes ut inkassovarsel uten at dette er uttrykkelig klarert med oppdragsgiver. De fleste inkassooppdrag skjer automatisk etter at skyldner er lagt inn på data. Det vil her være enkelt å luke ut mindreårige skyldnere.

Kontakt Kredittilsynet

Oppdager du at inkassofirmaet har sendt brev til din sønn eller datter under 18 år, bør du straks ta dette opp direkte med Kredittilsynet. Hvis det gjentar seg, kan nemlig Kredittilsynet frata inkassofirmaet dets inkassobevilling.

Hva skjer med avtaler som er ugyldige pga. umyndighet

Etter vgml § 15 skal den umyndige ikke betale erstatning ut over den nytte han har hatt av tingen. I Jo Hov, avtalerett s. 168 nevnes følgende eksempel:

Hvis den umyndige kjøper en motorsykkel på avbetaling og kjører den til vrak etter 14 dager, så er det nok å levere tilbake vraket, mens den umyndige skal ha tilbake alle sine penger. Hvis den umyndige har brukt motorsykkelen til og fra skolen og således spart trikkepenger, må den umyndige finne seg i å erstatte trikkepengene.

For de fleste ting vil en ikke kunne peke på noen slik nytte, og det vil være nok å levere tilbake det en har mottatt, uansett hva slags stand denne nå måtte befinne seg i.

Poenget er at selger har valgt å ta en risiko ved å selge sine varer uten å forvisse seg om at kjøper er i en alder hvor han lovlig kan inngå slike avtaler. Dette er selgers valg, men da har han heller ikke noe å beklage seg over når han får varen i retur.

Angrerettloven

Angrerettloven medfører at forbrukeren får et svært godt vern i loven. Selv om varen er betalt, kan den umyndige som alle andre, bruke angrerettlovens regler, slik at det sendes en melding tilbake om at du vil fragå avtalen (angret seg). Dette må skje innen 14 dager hvis du har fått et ”angrefristformular” eller innen 3 måneder etter du mottok tingen hvis det ikke lå noe slikt skjema i pakken.

Kjøper må i utgangspunktet sende tingen tilbake til selger, og portoen skal kjøper betale. Dette gjelder likevel ikke for umyndige fordi den umyndige ikke kan påta seg gjeld, heller ikke gjeld til dekning av slike portoutgifter.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring