Ugyldig oppsigelse – Tilbakeholdt opplysninger ved ansettelse

Ved ansettelse unnlot arbeidstakeren å opplyse om sin tidligere oppsigelse grunnet samarbeidsproblemer og beskyldninger om drapstrusler. Den nye arbeidsgiveren mente at den manglende informasjonen tilsa at arbeidsgiveren var upålitelig, og gikk derfor til oppsigelse. Saken gikk helt til Høyesterett, som konkluderte med at oppsigelsen var ugyldig.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne

Sakens bakgrunn

Arbeidstakeren var ansatt som servitør, og var fremdeles i prøvetiden da han mottok oppsigelse. Bakgrunnen for oppsigelsen var at arbeidsgiveren hadde mottatt opplysninger om at arbeidstakeren tidligere hadde hatt et konfliktfylt arbeidsforhold. Arbeidstakeren hadde i sin tidligere stilling truet kollegaer, unnlatt å møte på jobb, ytt dårlig service, vært arrogant ovenfor gjester og fremsatt drapstrusler ovenfor to kollegaer.

Vilkårene for oppsigelse i prøvetiden

Når en arbeidstaker fremdeles er i prøvetiden, er det tilstrekkelig at oppsigelsen er begrunnet i manglende tilpasning, faglighet eller pålitelighet for at den skal være gyldig.

Arbeidsgiveren mente at opplysninger om det tidligere konfliktfylte arbeidsforhold var av vesentlig betydning. Tilbakehold av slik informasjon hevdet de derfor måtte være tilstrekkelig for å anse arbeidstakeren upålitelig. Arbeidstakeren ble dermed sagt opp begrunnet i manglende pålitelighet.

Høyesteretts vurdering

Høyesterett fastslo innledningsvis at en arbeidstaker ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv eller tidligere arbeidsforhold. Når det gjelder tidligere arbeidskonflikter, er det imidlertid ikke påkrevd for en arbeidssøker å opplyse om dem med mindre arbeidsgiveren eksplisitt spør.

Videre påpekte Høyesterett at for å anse arbeidssøkeren som upålitelig, må vedkommende ha forstått at de tilbakeholdte opplysningene var av avgjørende betydning for arbeidsgiveren. I tillegg må mangelen på disse opplysningene, etter en helhetsvurdering, fremstå som illojalt. Disse to betingelsene var ikke oppfylt, og oppsigelsen kunne derfor ikke anses gyldig.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Høyesterettsdommen legger til grunn at det må vektlegges at arbeidstakere skal ha mulighet til å få en ny sjanse, og at det derfor primært er forhold av betydning for søkers faglige kvalifikasjoner som det må opplyses om. Hvis du har vært utsatt for en lignende sak, ta kontakt med oss. Vi kan reglene og unntakene, og vil sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Hvis oppsigelsen er ugyldig følger det av vanlige erstatningsrett at arbeidsgiver skal dekke dine utgifter til advokat i tillegg til sine egne advokatutgifter. Også når man forliker saken er det mulig å få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter som en del av forliket. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt. Vi undersøker alltid om du har krav på å få dine advokatutgifter dekket.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring