Gikk på rødt lys, ble påkjørt av trikk

Kvinnen gikk på rødt lys og ble påkjørt av en trikk. Trikkens forsikringsselskap hevdet at erstatningen måtte avkortes med 100%. Spørsmålet for Høyesterett var hvor stor avkorting som skulle foretas på grunn av skadelidtes medvirkning.

Ble påkjørt av trikk ved Nationaltheatret stasjon

Kvinnen sto utenfor nedgangen til t-banen da hun bestemte seg for å krysse Stortingsgaten. Hun gikk eller løp ut i trikkelinjen mens det var rødt lys for fotgjengere. Hun ble da påkjørt av en trikk, og ble påført skader i form av brudd i bekkenet, brudd i kjeven og kuttskade på haken.

Hvor stor avkortning?

Trikken tilhørte Oslotrikken AS, som er forsikret i Oslo Forsikring AS. Oslo Forsikring erkjente erstatningsansvar overfor skadelidte etter jernbaneansvarsloven § 9, men mente erstatningen måtte avkortes med 100 prosent fordi hun hadde medvirket til skaden. Skadelidte klagde avgjørelsen inn for Finansklagenemnda, hvor hun fikk delvis medhold. Avkortingen ble nedsatt til 30 prosent. I tingrett og lagmannsretten ble avkortingen fastsatt til 50 prosent.

Uaktsomhet førte til avkorting

Høyesterett la til grunn at skadelidte på rødt lys krysset et kjørefelt for biler og busser før hun kom til en trafikkøy hvor det sto andre fotgjengere og ventet på grønt. På tross av at det var rødt lys og andre fotgjengere sto og ventet, gikk eller løp hun ut i gaten og ble påkjørt av trikken fra venstre side. Etter Høyesteretts syn var dette en opptreden som ikke kan anses som slik mer «dagligdags uaktsomhet» som er ment ikke å skulle gi grunnlag for avkortning i erstatningsansvaret. Når hun krysset gaten på rødt lys, hadde hun en klar oppfordring til å se seg for. Hun hadde allerede gått et stykke på rødt lys da hun kom til trafikkøyen hvor andre fotgjengere ventet, og det var ingenting som tydet på at det hadde vært vanskelig for henne å oppdage en trikk. Det forelå dermed klar uaktsomhet fra skadelidtes side, som etter Høyesteretts syn måtte medføre en merkbar avkortning i erstatningen etter skadeserstatningsloven § 5-1.

Trikk ofte involvert i trafikkulykker

I vurderingen av hvor stor avkortning som skulle foretas, pekte Høyesterett på at trikk har fire ganger høyere risiko enn buss for kollisjon med fotgjenger eller syklist , og at det årlig er 25-30 slike ulykker i Oslo. Trikk er dermed vesentlig hyppigere involvert i alvorlige fotgjengerulykker og dødsulykker enn buss. Dette tilsier at erstatningsreglene må gi skadelidte et sterkt vern. Det siteres fra dommens avsnitt:
«Særlig når skadekonsekvensene er omfattende, mener jeg domstolene bør utvise stor varsomhet med å foreta betydelig avkortning i erstatningansvaret på dette området, også når skadelidtes forhold er grovt klanderverdig.»

Dette måtte medføre at erstatningen ikke kunne avkortes med mer enn 50 prosent. Dommen var enstemmig.

Har du spørsmål om trafikkulykke, trikkeulykke og erstatning?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem
epost Wallem@advokat.no eller tlf. 932 69 811

Relaterte saker:

Drosjesjåfør fikk psykisk lammelse etter kollisjoner
Hva bør du huske på om du har vært utsatt for en ulykke?
Var i trafikkulykke – fikk millionerstatning