Straffansvar: Brudd på krav til arbeidstid og minstelønn

En nylig avsagt dom fra lagmannsretten, er en påminnelse om at brudd på arbeidstidsbestemmelsene er underlagt straff- og bøteansvar. Det er arbeidsgiver sitt ansvar at virksomheten har nødvendig oversikt over de ansattes arbeidstid.

arbeidstid, straffansvar, minstelønn

Avgjørelse fra lagmannsretten

I den nylig avsagte avgjørelsen fra lagmannsretten ble innehaveren av virksomheten dømt til 60 dagers betinget fengsel for brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og minstelønn etter allmenngjøringsloven. Dommen illustrerer viktigheten av å overholde arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Saken gjaldt innehaver av et foretak som hadde engasjert arbeidstakere til å utføre sesongarbeid. Arbeidet bestod i innhøsting og forfallende arbeid på gården. Arbeidstilsynet avdekket ved tilsyn brudd på minstelønnskravet i allmenngjøringsforskriften. Det ble også avdekket bruk av arbeid utover lovlig arbeidstid, søndagsarbeid og mangelfulle rutiner for føring av arbeidstid.

Bruddene på arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 10-7 krever at det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker til enhver tid arbeider. Det innebærer at det som utgangspunkt ikke vil være tilstrekkelig å vise til arbeidsplanen alene, fordi oversikten også må vise de faktiske utførte arbeidstimer. I denne saken manglet det timelister. Det hadde heller ikke blitt ført noen løpende oversikt som viste den enkelte arbeidstakers faktiske arbeid. Det forelå således et brudd på arbeidsmiljøloven § 10-7.

Videre hadde arbeidstakerne ofte arbeidet 10 timer eller mer per dag, og de arbeidet også mer en 40 timer per 7-dagers periode. Dersom det hadde vært inngått avtale om gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven § 10-5, kunne den alminnelige arbeidstiden vært avtalt til 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av syv dager. En slik avtale var imidlertid ikke inngått, og det forelå således også brudd på arbeidsmiljøloven § 10-4.

Arbeiderne hadde også arbeidet syv dager i uken i en måned, uten en sammenhengende arbeidsfri periode. Arbeidsmiljøloven § 10-8 stiller krav om at arbeidstakere skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av syv dager. Det forelå således også brudd på denne bestemmelsen.

Straffansvar

Det følger av arbeidsmiljøloven § 19-1 at forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller pålegg gitt i medhold av denne loven, kan straffes med bøter og fengsel. Lagmannsretten konkluderte i denne saken med at straffen skulle settes til 60 dagers betinget fengsel. Lagmannsretten fant ikke grunnlag for å idømme bøtestraff, men det ble foretatt inndragning av 851 154 kroner til dekning av arbeidstakernes erstatningskrav.

Dommens rekkevidde

Ansvaret for å holde oversikt over arbeidstiden til alle ansatte, ligger hos arbeidsgiveren. Det er derfor viktig å utarbeide gode rutiner og systemer for dette. Hvis ikke, risikerer du som virksomhetens leder straffansvar.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring