Skilsmisse: Skjevdeling av næringsvirksomhet

Skilsmisse medfører at verdiene som er skapt under ekteskapet i utgangspunktet skal deles likt. Dette gjelder også som hovedregel for en ektefelles næringsvirksomhet. I enkelte tilfeller kan imidlertid næringsvirksomhet holdes utenfor delingen etter reglene om skjevdeling.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet

Skjevdeling

Det fremgår av ekteskapslovens § 58 at ektefellenes samlede formue skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Ektefellene kan helt eller delvis avtale seg bort fra dette ved særeie. Men dersom dette ikke er avtalt er utgangspunktet at ektefellenes samlede formue skal deles likt.

Skjevdelingsreglene er et unntak fra utgangspunktet om likedeling. Skjevdeling innebærer at verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen. Alle ektefeller kan kreve skjevdeling, med mindre ektefellen eksplisitt har fraskrevet seg skjevdelingsrett ved ektepakt, jf. ekteskapsloven § 44.

Fakta

Skjevdelingsregelen er en verdiregel. Det innebærer at det er verdier, og ikke eiendeler som kan skjevdeles.

Skjevdeling av næringsvirksomhet

Fra tid til annen oppstår det tvist om skjevdeling av næringsvirksomhet. For de involverte kan det være tale om store verdier, og reglene er kompliserte og forholdsvis tekniske. Er en ektefelles næringsvirksomhet enten gitt i gave eller arv, eller virksomheten stammer fra før ekteskapets inngåelse, kan virksomheten holdes utenfor delingen. Det er imidlertid viktig å huske på at det da er verdien av virksomheten som kan skjevdeles, og ikke selve virksomheten. Spørsmålet om hvem som overtar virksomheten, er et spørsmål om eierskap.

Vurderingen av om vilkårene for skjevdeling av næringsvirksomhet er oppfylt kan være komplisert. Dette som følge av at aksjene kan være ombyttet i andre aksjer, noe som kan gjøre det vanskelig å tilbakeføre verdien til gave, arv eller midler ektefellen hadde før ekteskapet. Videre kan det oppstå spørsmål om hvilken andel av verdiøkningen som kan tilbakeføres som avkastning på egenkapital og hvilken som må anses som avkastning på arbeidsinnsats, og dermed en verdi, opparbeidet under ekteskapet. Hvis du er usikker, anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat. Vi kan reglene og unntakene, og vil sørge for at du får det du har krav på.

Utvidet rett til skjevdeling

Selv om de ordinære vilkårene for skjevdeling ikke er oppfylt, kan en ektefelle kreve utvidet skjevdeling etter ekteskapsloven § 59 (3). Det fremgår av bestemmelsen at en ektefelle kan få medhold i skjevdeling dersom “sterke grunner” taler for det.

I vurderingen av om det foreligger “sterke grunner” vil det være særlig relevant å legge vekt på hensynet til virksomhetens ansatte, virksomhetens økonomiske situasjon og virksomhetens fremtidsutsikt. Det vil også være relevant å legge vekt på ekteskapets lengde, hvilke verdier som for øvrig fordeles og ektefellenes fremtidige inntektsmuligheter.

Fakta

Det er den som krever skjevdeling som har bevisbyrden og som må bringe de faktiske forholdene på det rene.

Ole-Marius Hillestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Ole-Marius-480x480-1.jpg

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring