«Liten» skade, høy erstatning

I mange tilfeller vil en skade som gir lav invaliditetsgrad likevel kunne medføre rett til høy erstatning.

Store økonomiske konsekvenser

Skader i kne, albue og skulder kan være eksempler på dette, der skaden i seg selv ikke utgjør mange prosenter funksjonstap, men likevel setter den enkelte ut av arbeidslivet helt eller delvis. Sagt med andre ord kan en skade med en begrenset invaliditetsgrad få store økonomiske konsekvenser dersom den medfører i tap av arbeidsevne (ervervstap).

Påkjørt av bil – fikk kneskade

I Agder lagmannsrett den 28.12.10 (LA-2010-28384) ble en mann påkjørt av bil og fikk kneskade som totalt utgjorde 5 % varig medisinsk invaliditet. Han ble erklært 50 % ufør i forbindelse med kneskaden. Følgelig ble han tilkjent erstatning for inntektstapet i tillegg til erstatning for tap av fremtidig erverv. Han fikk utbetalt 700 000,- i erstatning.

Hemmende skader for yrkesutførelse

Vurdering av varig medisinsk invaliditet og varig ervervsmessig uførhet skjer individuelt og uavhengig av hverandre.

Hvis vi tar utgangspunkt i kneskader vil dette i noen tilfeller gjøre belastning med hele foten besværlig. I fysisk tunge yrker og yrker hvor den enkelte er avhengig av å gå og stå mye, rett og slett yrker som ikke er stillesittende, vil en kneskade med smerteproblematikk være svært hemmende.

Hvis du har fått en skade som følge av trafikkuhell, arbeidsuhell, medisinsk feil-behandling eller har blitt påført skade av en øvrig skadevolder, ta kontakt med oss for vurdering av erstatningssaken din.

Har du spørsmål om skade og erstatningsmuligheter?

Kontakt Osloadvokatene 
ved Advokat Stian Henriksen telefon 926 34 868, epost stian.henriksen@advokat.no

Relaterte saker:

Nakkeslengskade etter kollisjon med lav fart
Lammelse som følge av psykiske skader
Dette har du krav på ved yrkesskade