Personvern og kontrolltiltak på arbeidsplassen

Grensen mellom hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan iverksette, og ansattes personvern kan være vanskelig. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi kan reglene og unntakene.

personvern, kontrolltiltak

Personvern

Kontroll og overvåking av arbeidstakere handler i hovedsak om to motstridende interesser. På den ene siden har du som arbeidsgiver ønske og behov for kontrolltiltak, mens arbeidstakerens personverninteresser og arbeidsmiljø taler i mot. Hvilke kontrolltiltak som kan iverksettes beror på vanskelige vurderinger, hvor det anbefales bistand av advokat.

Kontrolltiltak

Som arbeidsgiver har du rett til å verne arbeidsplassen mot uønskede og ulovlige handlinger. Dette innebærer at du i visse tilfeller kan iverksette kontrolltiltak. Hva som anses som kontrolltiltak skal forstås bredt. Eksempler er helseundersøkelser, innhenting av helseopplysninger, overvåking av telefonbruk, videoovervåking, tilgangskontroll, kontroll av e-post, kroppsvisitering og testing av rusmiddelbruk.

Når kan kontrolltiltak innføres?

Kontrolltiltak kan innføres dersom arbeidsgiver har saklig grunn til det, og tiltaket er egnet til å avdekke de forholdene eller forebygge den risikoen du som arbeidsgiver ønsker å fjerne. Hvis situasjonen endrer seg, slik at det ikke lenger er behov for tiltaket, skal det fjernes.

Du må velge det kontrolltiltaket som er minst belastende for arbeidstakerne. Videre skal det ved flere kontrolltiltak, foretas en samlet vurdering. Et tiltak som alene er saklig, kan sammen med andre tiltak være en for stor belastning.

Fakta

Tradisjonelle kontrolltiltak som tilgangskontroll eller resultatkontroll vil normalt anses saklig, mens kroppsvisitasjon og andre mer inngripende tiltak normalt ikke er tillatt. Hvor grensen går, beror på en konkret vurdering i den enkelt sak.

Drøfting, informasjon og evaluering

Som arbeidsgiver har du plikt til å drøfte kontrolltiltak, og behovet for disse med de tillitsvalgte. Drøftingsplikten gjør seg også gjeldende ved vesentlige endringer av eksisterende kontrolltiltak. At kontrolltiltak skal drøftes med tillitsvalgte innebærer ikke at partene må bli enige. Det er tilstrekkelig at drøfting er gjennomført.

Før kontrolltiltak bli iverksatt, skal de ansatte ha informasjon om formål, praktiske konsekvenser og sannsynlig varighet av kontrolltiltaket. Denne plikten gjelder overfor alle arbeidstakere som tiltaket får konsekvenser for. Videre må du som arbeidsgiver, sammen med de tillitsvalgte, jevnlig evaluere behovet for eksisterende kontrolltiltak. Hvor ofte og grundig evalueringen skal være, må vurderes konkret for hvert enkelt kontrolltiltak. Dette avhenger blant annet av hvor inngripende tiltaket er.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er derfor vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Ta kontakt med oss, så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Utgifter til advokat løper ikke før advokat og klient er enige om oppdrag.

Vi kan bistå både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi kan tilby rammeavtaler til bedrifter. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring