Har du penger utestående og vanskeligheter med å drive de inn?

Det kan være en belastning å kreve inn utestående penger fra noen som ikke har til hensikt å betale tilbake. Typisk er at det gis stadige lovnader om tilbakebetaling, men uten at noe skjer. Har du penger utestående hos en person eller et firma, kan det være nyttig å benytte seg av en advokat til å inndrive kravet.

Hva kan gjøres ved penger utestående?

Hvis noen skylder deg penger og ikke betaler deg tilbake, må du skaffe deg tvangsgrunnlag. Dette vil advokaten din ordne for deg. Når du har et tvangsgrunnlag kan kravet ditt tvangsfullbyrdes. Tvangsfullbyrdelse er en rettslig inndrivelse av pengekravet ditt med namsmannens bistand. Møter namsmannen motstand under gjennomføring av saken, kan namsmannen bruke nødvendig makt, for eksempel ved å ta med seg saksøktes bil i forbindelse med tvangssalg. Inndrivelse av utestående penger kan imidlertid være en omfattende prosess, og vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med advokat på et tidlig stadium i prosessen.

Saksgangen ved inndrivelse av utestående penger

  • Påkrav
    Etter at pengekravet har oppstått må du starte med å sende et påkrav. Et påkrav er et dokument som dokumenterer og spesifiserer betalingssted og forfall for et pengekrav. Påkravet er særlig viktig fordi det gir myndighetene skriftlig bevis for at du har krevd betaling. Påkravet er altså helt nødvendig, selv om du uansett vet at motparten ikke vil betale.
  • Purring
    Betaler ikke skyldneren etter at du har sendt påkrav, er det vanlig å sende en purring. En purring kan sendes noen dager etter forfall, og denne utgjør siste betalingsoppfordring før rettslige skritt eller tvangsinndrivelse iverksettes.
  • Tvangsgrunnlag
    For å få tvangsfullbyrdet et krav må saksøkeren ha et tvangsgrunnlag. Et tvangsgrunnlag er først og fremst dommer, avgjørelser av forbrukertvistutvalget, rettsforlik og visse andre avgjørelser som har samme virkning som en dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1.

Forliksrådet

Det vanligste tvangsgrunnlaget er dom. Forliksrådet kan behandle saken din dersom det er tale om et vanlig pengekrav under 125 000,-. Forliksrådet vil således gi deg dom for kravet, og du har dermed et tvangsgrunnlag. Er det derimot et bestridt krav over 125 000 kroner, vil bare tingretten kunne avsi bindende dom. Du må da starte med å skrive en forliksklage. Dette kan du gjøre på forliksrådets nettsider.

Har du vanskeligheter med å inndrive utestående penger?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller på telefon: 924 11 010

Relaterte saker: 

Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige
Hvem har ansvaret for gjeld ved samlivsbrudd?