Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger og erstatning

Utgangspunktet er at en eier fritt kan disponere og bestemme over sin egen eiendom. Det finnes imidlertid unntak, som for eksempel rådighetsinnskrenkninger.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninger

Hva er en rådighetsinnskrenkning?

Med hjemmel i lov kan myndighetene fatte vedtak som medfører rådighetsinnskrenkninger for en grunneier. En rådighetsinnskrenkning betyr at man mister, eller får begrenset retten til å utføre visse tiltak på sin egen eiendommen. Formålet bak offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger er ikke å frata grunneier hele eller deler av eierskapet deres, men å styre og begrense disponering av areal for å ivareta miljøhensyn og samfunnshensyn.

Fakta

Når en eiendom blir pålagt en rådighetsinnskrenkning, mister grunneieren muligheten til å utvikle eiendommen etter eget ønske. Et eksempel kan være at grunneieren mister muligheten til å nyttiggjøre seg av eiendommen til et inntektsbringende formål. 

Erstatning for rådighetsinnskrenkninger?

Hovedregelen er at grunneier ikke har krav på erstatning for rådighetsinnskrenkninger. Dette begrunnes i hensynet til myndighetens behov for å kunne regulere bruken av fast eiendom for å ivareta samfunnets behov og naturvern. Det offentliges reguleringsbehov går altså foran grunneierens behov.

I enkelte tilfeller kan imidlertid rådighetsinnskrenkninger medføre krav på erstatning. Dette er bare aktuelt når rådighetsinnskrenkningen er svært tyngende for grunneieren. Videre kreves det at inngrepet er av en slik karakter at det ut fra en helhetsvurdering fremstår som sterkt urimelig at grunneieren må tåle inngrepet. Andre momenter kan også ha betydning, som for eksempel formålet med reguleringen.

Boligsalg

De alminnelige reglene om opplysningsansvar for selgere av fast eiendom gjelder også opplysninger om offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger. Opplyser ikke selger om eventuelle rådighetsinnskrenkninger som påhviler eiendommen, vil dette derfor utgjøre en mangel. Kjøper kan da gjøre mangelskrav gjeldende.

Eiendomsmeglere kan bli identifisert med boligselgere, og vil dermed kunne bli erstatningsansvarlig på selvstendig grunnlag. En eiendomsmegler har plikt til å innhente opplysninger om offentligrettslige forhold, og opplyse om forhold som kan få betydning for kjøpsavtalen. Hvis en eiendomsmegler ikke opplyser om konkrete forhold, risikerer vedkommende at oppdraget blir ansett for å være utført i strid med god meglerskikk. Brudd på god meglerskikk, vil kunne danne grunnlag for erstatningsansvar.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vår erfaring er at det er hensiktsmessig med bistand fra advokat i en boligtvist. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring