Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Hvor mye skal betales i obligatorisk tjenestepensjon

På hver ansatt trekker du fra grunnbeløpet før du  betaler inn den obligatoriske tjenestepensjon

Hva er obligatorisk tjenestepensjon?

Under 1 G:

Det er bare inntekt over 1 G som teller med som grunnlag.
Det følger direkte av loven.
Det betyr at du kan trekke fra 1 G som du ikke betaler OTP av. G betyr grunnbeløpet.

Over 12 G

Det skal ikke betales pensjon av inntekt over 12 G.

Fødselspermisjon

Ansatte som er i lovbestemt permisjon skal fortsatt være medlem av ordningen med OTP.
Det som blir grunnlaget er det virksomheten betaler (hvis den betaler den ansatte noe i permisjonstiden ut over det NAV dekker),  men ikke av det NAV betaler til den ansatte i permisjon.
Det koster altså ikke virksomheten noe, men du kan ikke slette vedkommende fra ordningen.

Frivillig permisjoner

Disse meldes ut av ordningen.

Provisjonslønn

Dette er mer komplisert. Etter OTP loven § 4 skal det betales inn 2 % av “den lønn den enkelte mottar fra foretaket i løpet av året”.
Spørsmålet er hva som anses som lønn i denne sammenheng.
Det finnes ingen nærmere definisjon i OTP-loven om dette. Det er derfor endel tolkningstvil her.

Det følger av siste ledd i bestemmelsen at det kan lages en forskrift med nærmere regler om “utfylling og avgrening” av bestemmelsene.
Hva som er “utfylling” og hva som er en ny regel er ikke like lett å svare på.
Det er gitt en slik forskrift som heter: F30.06.2006 nr. 870 Forskrift om innskuddspensjonsordninger, som skal oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Forskriftene inneholder imidlertid ingenting om hva som skal anses som lønn.

I innskuddspensjonsloven § 5-5 er det en nærmere angivelse av begrepet “lønn”.
§ 5-5. Beregning av lønn
(1) Ved anvendelsen av reglene i §§ 5-2 til 5-4 skal som et medlems lønn regnes den lønn medlemmet mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret.
Det skal ses bort fra lønn over 12 G.
(2) I innskuddsplanen kan det fastsettes at
a. det for alle medlemmers lønn skal ses bort fra godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg,
b. siste års lønn skal legges til grunn,
c. det skal brukes et normert lønnsgrunnlag for en eller flere grupper av medlemmer, med mindre dette gir et vesentlig annet resultat enn om hvert enkelt medlems lønn legges til grunn,
d. det skal ses bort fra en andel av lønnen på inntil 10 prosent, med mindre innskuddsplanen inneholder bestemmelse som nevnt i bokstav a.

 

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Hva med overtidsgodtgjørelse

Det skal ikke regnes med. Har den ansatte fått overtidsgodtgjørelse, skal dette ikke regnes med ved betaling av OTP.
Etter bestemmelsen kan skattepliktig lønnsinntekt defineres i ordningens regelverk slik at overtidsgodtgjørelse og andre godtgjørelser som gis i tillegg til lønn, ikke skal medregnes som lønn ved anvendelsen av lovens bestemmelser.
Slike elementer kan være skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser.
Hvis alle eller noen av elementene ikke skal medregnes som lønn, skal det gjelde for alle medlemmer.
Formålet med bestemmelsen er å forenkle fastsettelsen av alderspensjonen.

Skattepliktige naturalytelser

Bil fra jobben, utdannelse eller fri telefon skal ikke regnes med OTP.

Hva med utgiftsgodtgjørelse?

Får du dekket reiseregning eller hotell så skal ikke slike utgifter regnes med i OTP selv om det måtte inngå i feriepengegrunnlaget.

Skifttillegg og andre slike tillegg

I brev av 20. desember 2001 fra daværende Kredittilsynet til livsforsikringsselskaper og pensjonskasser har tilsynet uttalt at i den grad et skifttillegg kan regnes som varierende eller midlertidig, vil det kunne unntas fra pensjonsgrunnlaget.
I motsatt fall skal det telle med i pensjonsgrunnlaget dersom det regnes som en del av arbeidstakerens lønn fra foretaket.

Bonus og provisjon

Begrepet «andre varierende tillegg» kan skape usikkerhet om hvilke lønnselementer som kan unntas fra pensjonsgrunnlaget.
Svært mange oppfatter at dersom en lønnsart varierer fra måned til måned, eller fra år til år, så kan den trekkes ut av pensjonsgrunnlaget.
Dette gjelder bonus, men også til dels salgsprovisjon og faste eller variable prosjekttillegg.
Innen salg er det mange som er 100 % avlønnet på salgsprovisjon og uten faste lønnselementer.
Skulle salgsprovisjon kunne trekkes ut av pensjonsgrunnlaget, ville slike variable ytelser stå igjen med null i pensjonsgrunngrunnlag.
Man må derfor legge til grunn at provisjon skal medregnes i lønnen.

Dette er en praktisk tilnærming og den som det er gitt anvisning på i Norsk lovkommentar.
Om det også er i samsvar med lovens ordning er mer usikkert.
Det er liten tvil om at en provisjonslønn vil variere.
Det er derfor åpenbart et “varierende tillegg”.
Slik jeg ser dette faller provisjon inn under begrepet “andre varierende tillegg”.
Jeg er likevel også enig med Norsk lovkommentar at reelle hensyn tilsier at man tolker dette begrepet innskrenkende slik at de som kun har provisjon også får provisjonen med i sitt grunnlag for Obligatorisk tjenestepensjon.
Om reelle hensyn her på denne måten kan gå foran lovens ordlyd er imidlertid ikke en god rettskildeanvendelse og spørsmålet må derfor sies å være åpent.

Når det gjelder bonus, har Finanstilsynet i brev av 2. september 2002 uttalt at bonus som gis etter et avtalt og fastsatt bonusprogram i et foretak skal medtas i pensjonsgrunnlaget.
Heller ikke en slik uttalelse fra finanstilsynet vil ha særlig rettskildemessig vekt.
I praksis følges trolig ikke dette konsekvent opp av foretakene.

Prosjekttillegg til arbeidstaker er ofte definert som en prosent av kontraktsprisen arbeidsgiver har inngått med kunde, og vil således variere fra oppdrag til oppdrag.
I noen tilfeller bærer det preg av å være en slags fast utgiftsgodtgjørelse, mens det andre ganger synes å være et rent ekstra tillegg uten at det er ment å kompensere for medlemmets økte kostnader.

Hvis firmaet går konkurs

Da skal Statens lønnsgarantiordning dekke Obligatorisk tjenestepensjon, men bare ut oppsigelsestiden.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring