Når skal det avholdes drøftelsesmøte etter aml § 15-1?

Plikten til å gjennomføre drøftelsesmøte følger av arbeidsmiljøloven § 15-1. Bestemmelsen lyder slik:

“Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes”

Arbeidsgiver skal så langt det er praktisk mulig gjennomføre drøftelsesmøte før det fattes en beslutning om oppsigelse. Det er bare dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre drøftelsesmøtet at arbeidsgiver er fritatt for plikten. Dette betyr at Arbeidsgiver som hovedregel alltid plikter å avholde drøftelsesmøte.

Drøftelsesmøte 15-1

Fakta

Formålet med drøftelsesmøtet er at en avgjørelse om oppsigelse skal være veloverveid og være tatt på riktig og fullstendig grunnlag.

Drøftelsesmøte skal avholdes før avgjørelse om oppsigelse

Arbeidsgiver skal ikke ha besluttet oppsigelse før det avholdes et drøftelsesmøte. Før det fattes beslutning om oppsigelse skal arbeidsgiver ha vurdert mulighetene for eventuell omplassering og hvilke ulemper oppsigelsen har for arbeidstakeren. Før arbeidstakeren har kommet med sine synspunkter i et drøftelsesmøte, kan disse vurderingene ofte bli mangelfulle.

Når skal det avholdes drøftelsesmøte etter aml § 15-1?

Som hovedregel skal det alltid avholdes drøftelsesmøte når arbeidsgiver vurderer oppsigelse. Som vist over er arbeidsgiver unntatt denne plikten dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre drøftelsesmøtet. Det er først og fremst i de tilfellene hvor arbeidstaker etter rimelig varsel ikke møter til drøftelsesmøtet at det ikke er praktisk mulig.

Et typetilfelle er dersom arbeidstaker er sykemeldt. Arbeidsgiver må fortsatt kalle inn til drøftelsesmøtet. Dersom arbeidstaker ikke kan stille fysisk, kan møtet gjennomføres på ttelefon, Teams eller Skype. Hvis arbeidstaker ikke ønsker å stille har arbeidsgiver alt som er å praktisk forvente av arbeidsgiver. I slike tilfeller kan oppsigelse gis uten at drøftelsesmøtet er gjennomført.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Arbeidsgiver dekker dine advokatutgifter

Hvis arbeidsgiver har gjort en feil ved oppsigelsen eller avskjeden følger det av vanlig erstatningsrett at arbeidsgiver skal dekke dine utgifter til advokat i tillegg til sine egne utgifter til advokat. I og med at det er så strenge regler ved oppsigelse er det blitt ganske vanlig praksis at arbeidsgiver dekker begge parters advokatutgifter.

Også når man forliker saken er det mulig å få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter som en del av forliket. Dette er praktisk når det er litt uklart om arbeidsgiver har oppfylt lovens regler. Selv om det finnes tilfeller der arbeidsgiver ikke vil dekke begge parters advokatutgifter ved et forlik, må dette sies å være ganske vanlig praksis ved oppsigelse og avskjed.

Fri rettshjelp ved oppsigelse

Hvis du etter oppsigelsen har inntekt under 320 000 kr og ingen formue av betydning så kan du få fri rettshjelp i forbindelse med sak om oppsigelse og avskjed. Osloadvokatene kan hjelpe deg med å søke og ordne med dette for deg. Les mer om fri rettshjelp her.

Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 


 

– Lønner seg å ha med advokat i drøftelsesmøte, som sjekker at bedriften har gjort det de skal lovmessig, og at oppsigelsen faktisk er gyldig. Og som forhandler om noen penger med på veien.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring