Når kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid?

Med overtid menes arbeid utover arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid. Men når kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid?

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger, permittering, arveoppgjøret, overtidsarbeid

Hva er overtidsarbeid?

Overtidsarbeid er arbeid utover grensene for alminnelig arbeidstid. Grensene for alminnelig arbeidstid er normalt 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Overtidsarbeid skal godtgjøres med et kronetillegg på minimum 40 % i tillegg til vanlig lønn. Etter skriftlig avtale kan overtidstimene helt eller delvis avspaseres i stedet for at de blir utbetalt. Overtidstillegget kan imidlertid ikke avspaseres, og må dermed utbetales.

Dersom du arbeider ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, anses dette som merarbeid. For merarbeid har du krav på vanlig lønn, men ikke tilleggsbetaling.

Fakta

For noen arbeidsgrupper kan grensene for hva som er alminnelig arbeidstid i løpet av 7 dager være noe lavere. Dette gjelder for eksempel for døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, arbeid som hovedsaklig drives om natten og arbeidstakere som jobber minst hver tredje søndag.

Når kan arbeidsgiver pålegge deg å jobbe overtid?

Overtid er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Overtid kan altså ikke brukes som en fast ordning. Et eksempel på når overtid kan være tillatt er ved underbemanning på grunn av sykefravær. Før overtidsarbeid kan iverksettes må arbeidsgiver, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

En arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid, når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstakere som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Hvor mye overtid kan du bli pålagt å jobbe?

Etter arbeidsmiljøloven kan overtidsarbeidet ikke overstige ti timer i løpet av syv dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Disse grensene kan imidlertid utvides gjennom skriftlig avtale med de tillitsvalgte og gjennom tillatelse fra arbeidstilsynet.

Fakta

Det fins ingen regler om at arbeidstakeren må varsles om overtidsarbeid innen en bestemt frist eller på en spesiell måte. 

Unntak for ledende og særlig uavhengig stillinger

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid og overtid gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring