Kommunen måtte betale millionerstatning etter mobbing på skolen

 En kommune ble dømt til å betale en 26 år gammel mann 1,8 millioner i erstatning etter at han mobbing på skolen under oppveksten.

Mobbing fra medelever

Gjennom store deler av skolegangen ble mannen utsatt for mobbing av medelever. Sammen med familien gikk han til sak mot kommunen. 26 åringen hevdet at skolen var klar over mobbingen, men gjorde ikke nok for å få slutt på den.

Hvilke krav kan stilles til skolen?

Det rettslige grunnlaget for å søke erstatning i slike saker er arbeidsgiveransvaret som norske kommuner har for sine ansatte i skolen. Ansvarsgrunnlaget forutsetter at ansatte i kommunen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Et sentralt spørsmål i slike saker er hvilke krav en elev med rimelighet kan stille til at skolen skal forhindre mobbing. Ved denne vurdering må det tas utgangspunkt i de krav som fulgte av skolelovgivningen i det aktuelle tidsrom hvor mobbing fant sted.

Grunnskoleloven og opplæringsloven

Grunnskoleloven gjaldt til 1.august 1999 da den ble avløst av opplæringsloven. Grunnskoleloven § 16 skulle sikre et godt psykisk og fysisk skolemiljø. I forskrift om grunnskolen av 17.11.89 nr. 1184 § 2-2 er det regler om tiltak mot elever som bryter reglene, blant annet at rektor kan beslutte bortvisning. Det vises også til opplæringsloven §§ 2-9 og 2-10 til kapittel 9a hvor skolens plikt til å fremme et godt psykososialt miljø lovfestes. Også barneloven § 30 tredje ledd gjelder for skolen når barnet er på skolen. Det vises også til FNs barnekonvensjon.

I saker som dette er det viktig å bruke advokater som jobber med erstatningsrett slik at du får den erstatningen som du har krav på. Sakene blir ofte store og kompliserte og det er viktig med bistand slik at du får bygget opp saken sin på en korrekt måte.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved mobbing og mulig krav på erstatning

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Har du blitt påført personskade kan du ha krav på erstatning
Pådro seg lammelse på grunn av psykiske skader
Har du krav på fri rettshjelp?