Midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge

Nylig var en sak om midlertidig forføyning oppe i Oslo tingrett. Partene bodde over hverandre i en tomannsbolig og var uenige om uteområdet. Paret som bodde i andre etasje ønsket å bygge en terrasse, noe naboen mente de ikke hadde rett til. Ved hjelp fra oss vant eierne av andre etasje frem med at det ikke var grunnlag for midlertidig forføyning.

Partene var uenige om oppdelingen av uteområdet

I forkant av salget av andre etasje ble det bestemt at seksjonen skulle ha bruksrett til et uteområde. Eiendomsmegleren som stod for salget utarbeidet et salgsprospekt hvor et kart over grensene var vedlagt. I forbindelse med salget ble eierne av første etasje oppmerksomme på kartet, og mente at grensene var feil. Da de nye eierne av andre etasje hadde tenkt til å bygge terrasse, ble det konflikt mellom naboene. Konflikten resulterte i en begjæring om midlertidig forføyning.

Hva er en midlertidig forføyning?

Midlertidig forføyning er en foreløpig avgjørelse som gjør at personen som avgjørelsen retter seg mot, er forpliktet til å unnlate, gjøre eller tåle noe i påvente av en mer omfattende rettssak. Midlertidig forføyning benyttes når det haster med å få noe stanset eller gjennomført. Et eksempel kan være å få stoppet naboens utbygging.

Rettens vurdering

For at retten skal ta en begjæring om midlertidig forføyning til følge må det foreligge sikringsgrunn og hovedkrav jf. tvisteloven § 34-2. Det foreligger sikringsgrunn når saksøktes atferd gjør det nødvendig, eller når det er nødvendig for å avverge en vesentlig skade eller ulempe.

Retten viste til at en hypotetisk og fremtidig skade eller ulempe ikke vil være tilstrekkelig til å utgjøre sikringsgrunn. Når det ikke er påbegynt arbeider for bygging av terrasse, eller er foretatt konkrete steg som tilsier at slikt arbeid vil bli påbegynt i nærmeste fremtid, foreligger det ikke en aktuell ulempe. Retten kom dermed til at det ikke forelå en sikringsgrunn, og forføyningen kunne derfor ikke tas til følge.

Ikke grunnlag for midlertidig forføyning

Ved hjelp fra oss vant eierne av andre etasje frem med at den midlertidig forføyningen ikke kunne tas til følge. I tillegg ble motparten dømt til å betale sakskostnadene deres på 70 000 kr.

Trenger du hjelp i forbindelse med en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.