Kausjon

Ny lov om kausjon

Den lov som er fremmet for Stortinget, vil pålegge banker og andre finansinstitusjoner en betydelige plikt i forhold til tidligere. Loven pålegger å gi informasjoner og opplysninger både før kausjon stilles og underveis i låneforholdet. Dette var tidligere forhold som ofte ble unnlatt og da særlig i bankenes forrige utlånsperiode der omtrent alle som ønsket lån fikk dette så lenge en kausjonist stilte sikkerhet. Men også for de som allerede i dag har påtatt seg et kausjonsansvar, vil det være en mulighet til å slippe fri fra dette.

advokat.no har behandlet spørsmålet om gyldigheten av 7 kausjonsavtaler og en låneavtale. I alle disse tilfellene er det påvist at det er begått feil ved innvilgelsen av lånet, enten det er fordi man ikke har gitt tilstrekkelig informasjon om hva det innebærer å stille en kausjon, eller fordi det er andre ting ved kausjonen som innebærer at det burde vært gitt beskjed til kausjonisten.

Noen dommer i forbindelse med kausjon

Det er i praksis fra domstolene lagt til grunn et par momenter som gjør at bankene får en ytterligere plikt til å informere kausjonisten.

Dommen i Rt 1984.28

Saken omhandlet en person som hadde stilt kausjon for en kassekreditt. Det han ikke viste var at når kausjonen ble stilt, var kassakreditten allerede overtrukket, slik at han stilte sikkerhet for gjeld som allerede var påløpt. Retten påpeker at dette er et forhold som vedkommende burde vært gjort oppmerksom på, og således ville det være urimelig å gjøre kravet gjeldende.

Det forhold at det allerede er et lån som er overtrukket, er et særlig moment som alle kausjonister burde vært gjort oppmerksom på, da det kan være en bristende forutsetning for deres kausjonstillelse.

Opplysninger om flere kausjonister

Et annet forhold som kan få betydning, er at den som kausjonerer har fått opplyst at det skal være en annen kausjonist eller at det skal være to lånetagere. Hvis dette svikter og banken ikke aksepterer den ene kausjonisten, eller at det er undertegnet falskt, vil dette være forhold som taler sterkt for at kausjonen må reduseres eller falle bort. Domstolene har også lagt til grunn at dersom det har vært en forutsetning om at det skal være to låntagere, men banken innvilger til den ene alene, kan dette påberopes som bristende forutsetninger.

Regress

Årsaken til at de sist nevnte forhold kan få betydning for gyldigheten av kausjonen er at kausjonisten alltid vil ha regress mot låntager for hele det beløp han eller hun blir krevet for, men også mot den andre kausjonisten for dennes del av kravet.

Hva slags kausjon har du inngått

Når det gjelder det siste forholdet er det av betydning hva slags kausjon man har inngått. Enkelte kausjoner er begrenset slik at de bare gjelder en mindre del av lånesummen, eller at de kun dreier seg om den delen av lånet som knytter seg til et bestemt formål.

De fleste banker har sine interne rutiner for behandling av låneinnvilgelser, i mange tilfeller svikter imidlertid disse rutinene slik at kausjonisten ikke opplyses om viktige forhold ved kausjonsstillelsen, eller gis en vurdering av kredittverdigheten til låntager.

Hva slags kausjon man står ovenfor må undersøkes i det konkrete tilfellet, imidlertid er de fleste kausjoner i dag såkalte selvskyldnerkausjoner, dette innebærer at man hefter for låntakerens betalingsevne og dennes vilje. I praksis betyr dette at man kan bli avkrevet med en gang skyldneren ikke overholder betalingsfristen, det er ikke nødvendig å vise at denne er betalingsdyktig før man kraver kausjonisten.

Dette er imidlertid noe bankene sjelden gjør, de purrer på låntager i lang tid før de går videre på den sikkerhet som er stilt. Dette innebærer at lånet i denne perioden har vokst med renter hver dag. Den økning som skjer i lånet vil bli innkrevet hos kausjonisten og domstolene har derfor pålagt bankene å vise aktivitet i denne perioden, da tapet ikke vil ramme banken, men kausjonisten. Den nøyaktige grense for varselet av kausjonisten er ikke klar, men det dreier seg om 3-4 måneders mislighold.

Det kan også være andre forhold som gjør at domstolene synes det vil være urimelig å opprettholde kausjonen. Et slikt eksempel er hvis det skulle være begått overgrep mot kausjonisten eller dennes nærmeste fra skyldneren.

Ta det opp med finansieringsinstitusjonen

Hvis du har stilt en kausjon i dag og lurer på om denne er hold bar bør du ta dette opp med finansieringsinstitusjonen som kausjonen er stilt i forhold til. Hvis disse ikke viser noen velvilje, har du mulighet for å bringe saken inn for bankklagenemnda, som er en frivillig tvisteløsningsorgan mellom finansieringsinstitusjoner og deres kunder. Behandlingen i Nemnda er gratis, men det kan i en del tilfeller være hensiktsmessig å bruke litt tid på fremstillingen av saken. Saken kan behandles i  nemnda så lenge den ikke har vært brakt inn for domstolene, herunder namsmannen for utlegg.

Det resultat som fremkommer i nemnda kan bringes inn for domstolene enten dette er kunden eller institusjonen.  Kontakt advokat.no. Advokaten vil ofte kunne vinkle saken slik at kun det som er relevant for avgjørelsen prosederes, dette gjør saken mer tilskåret og også mer poengtert.

Kostnad for advokathjelp er avhengig av din egen forsikringsordning. De fleste utgifter som man har til advokat i et slikt type tilfelle som dette, vil i de fleste tilfeller dekkes av kausjonistens innboforsikring, slik at utgiftene som regel vil være begrenset til dennes egenandel, noe som utgjør ca 20 % av advokatutgiftene. I de tilfeller vårt kontor har behandlet har vi fått dekning på forsikringen, slik at dette som regel vil være en enkel sak.