Arbeid

Trygderetten hadde lagt feil forståelse av loven til grunn

Vår advokat Lene Hamre Høyendahl hadde nylig en sak for lagmannsretten, der spørsmålet i saken var om Trygderettens avslag på en søknad om fri rettshjelp var rettmessig. Avslaget var uriktig og lagmannsretten ga Høyendahl medhold fullt ut. Trygderetten hadde tolket loven feil og lagt til grunn en uriktig generell lovforståelse…
Les videre

Avslag på AAP – fri rettshjelp

Fikk avslag på arbeidsavklaringspenger – med fri rettshjelp fra Osloadvokatene ble saken vunnet i Trygderetten Over lengre tid hadde mannen slitt med en leddsykdom. Han hadde mottatt sykepenger og arbeidsavklaringspenger over flere år da ytelsen ble stanset i 2014. Begrunnelsen var at arbeidsavklaringspenger i utgangspunktet bare skal tilstås i 4…
Les videre

Falt på isen, fikk 1,9 millioner

Fallulykker er vanlige Fallulykker er en ulykkestype som er svært fremtredende på norske arbeidsplasser. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har registrert mange fallulykker. Enkelte fallulykker er dramatiske og ender med store skader eller dødsfall, mens andre fremstår som mindre alvorlige. Men også mindre fallulykker kan medføre høy invaliditetsgrad. Tilsynelatende liten skade…
Les videre

Fikk fri rettshjelp til bagatellmessig personskadesak

Saken i tingretten gjaldt spørsmålet om fri rettshjelp til erstatning for personskade. Fikk avslag i tingretten En kvinne hadde blitt dyttet og falt mot bassengkanten på ferie i utlandet. Det ble konstatert ribbensbrudd. Hun hadde ikke reiseforsikring og regningen fra sykehuset kom på 18 400,-. I saken for tingretten fikk hun…
Les videre

Har du opplevd at NAV har overprøvet legens vurdering?

Mange opplever at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og kanskje til og med går imot den. Dette kan virke uforståelig og belastende for en person som av legen ikke er ansett for å være i stand til å jobbe. NAVs utredningsplikt Saksbehandlere i NAV har…
Les videre

Konkurranseklausuler og tolkningen av disse

Agder lagmannsrett foretok en tolkning av konkurranseklausuler inntatt i arbeidskontrakten. Spørsmålet var om arbeidstakeren hadde krav på lønn i karenstiden, selv om han mottok lønn fra ny arbeidsgiver. Konkurranseklausuler med vederlag for karenstid Arbeidstakeren og selskapet hadde inngått en avtale med følgende ordlyd: «Arbeidstakeren er i 12 måneder etter oppsigelsestidens…
Les videre

Hvor mye har du krav på i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Målet med arbeidsavklaringspenger er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med støtte. Loven oppstiller en rekke vilkår…
Les videre

Hvilke regler gjelder ved innleie av arbeidskraft?

Virksomheter har i utgangspunktet adgang til å leie ut arbeidskraft, men adgangen til innleie av arbeidskraft er begrenset. Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, og uten tidsbegrensning. Det er likevel slik at en arbeidstaker lovlig kan ansettes midlertidig på bestemte vilkår. Arbeidsgiver kan også leie inn arbeidstakere for en begrenset…
Les videre

Nye regler om lønnsplikt under permittering

Det trer i kraft nye regler om lønnsplikt under permittering fra 1. juli 2016. Bakgrunnen for lovendringen er den internasjonale økonomiske krisen som har ført til omfattende permittering hos bedrifter og virksomheter. De endrede permitteringsreglene er dermed et forsøk på å dempe virkningene av den vanskelige økonomiske situasjonen i tiden…
Les videre

Eldre innlegg »