Hvis du skal løse inn festet tomt – hvilken pris skal du betale?

Tomtefesteloven § 32 gir festere av bolig- og fritidstomt rett til innløsning av festet tomt når det har gått 30 år av festetiden eller når festetiden er utløpt. Etter at det er gått 30 år kan festere av boligtomter fremsette krav om innløsning hvert 2. år, og for hyttetomter kan innløsningskrav fremsettes hvert 10. år.

Innløsning av festet tomt

Krav om innløsning må fremsettes skriftlig senest ett år før innløsningstiden er kommet. Ønsker du å innløse tomten etter 30 år, må du altså fremsette kravet før det 29. året av festetiden.

Tomt som tilhører bygdeallmenning kan ikke kreves innløst. Det samme gjelder fritidstomt i statsallmenning og Finnmarkeiendommens grunn i Finnmark. Det gjelder også visse begrensinger for fritidstomt som ligger til landbrukseiendom.

Til hvilken pris kan fester kreve innløsning?

Etter tomtefesteloven § 37 skal innløsningssummen som hovedregel settes til 25 ganger årlig festeavgift, etter at det har blitt regulert på innløsningstidspunktet. Har partene avtalt en lavere innløsningssum, skal denne legges til grunn.

I visse tilfeller kan bortfesteren imidlertid kreve at innløsningssummen settes til 40% av tomteverdien på innløsningstidspunktet. Bortfesteren kan kreve 40% av tomtens verdi dersom festekontrakten er tidsbegrenset, eller dersom bortfesteren har en oppsigelsesrett.

Har du spørsmål om pris på festet tomt ?

Kontakt Osloadvokatene
Ved advokat Mathilde Aagaard

e-post: mathilde.aagaard@advokat.no eller tlf 926 61 766

Relaterte saker: 

Fremgangsmåten ved avvikling av næringsfesteforhold
Hvordan inngås en festeavtale og hvilken varighet har den?