Tidligere arbeidsgiver opplyste ikke om fortsettelsesforsikring, arbeidstager fikk erstatning!

advokat, advokat.no, advokat oslo, osloadvokat, advokater barn barna, samvær, fortsettelsesforsikring forsikring erstatning skade

Avslag fra forsikringsselskapet

Hun var ansatt i en større bedrift som hadde forsikret de ansatte for annen sykdom i tillegg til yrkesskade. Klient hadde fått prolaps mens hun var på jobb, men fikk avslag på erstatning for yrkesskade.

Hun prøvde i flere år å komme tilbake i jobb, uten å lykkes. Da det viste seg at hun kom til å bli varig ufør, tok hun kontakt med advokat.no, som varslet arbeidsgivers forsikringsselskap om at det kom til å bli fremmet søksmål dersom hun ikke ble tilbudt erstatning.

Selskapet tok saken opp til ny vurdering og Advokat Randi Munkeby bistod i forhandlingene.  Klient ble til slutt enig med selskapet om størrelsen på erstatningssummen. Hun fikk også dekket forsinkelsesrenter og advokatutgifter.

Tilkjent erstatning  

Klient fikk kr 450 000,- i erstatning som følge av at arbeidsgiveren hadde unnlatt å tilby fortsettelsesforsikring da hun sluttet i jobben.
De aller fleste arbeidstakere i større bedrifter er dekket gjennom en gruppelivsforsikring. Mange bytter arbeidsplasser ofte og vet ikke at de har krav på dekning videre hos tidligere arbeidsgiver.
Arbeidstakere som er omfattet av gruppelivsforsikring hos arbeidsgiver har rett til å fortsette forsikringen ved opphør av arbeidsforholdet – en fortsettelsesforsikring!

Dersom arbeidsgiver unnlater å tilby fortsettelsesforsikring

Dersom selskapet har unnlatt å tilby fortsettelsesforsikring, har arbeidstakeren krav på å få erstattet det han ville fått i forsikringsdekning.
En Høyesterettsdom av 2005 (Rt 2005 s 1112) slo fast at forsikringsselskapet pliktet å betale erstatning som om fortsettelsesforsikring var inngått.

Det er en økende mengde konflikter som gjelder hvor vidt forsikrede har fått tilsendt, mottatt og forstått vilkårene for fortsettelsesforsikring. I rettspraksis er det stilt strenge krav til forsikringsselskapenes aktivitetsplikt for å sikre arbeidstakere som har gått glipp av forsikringen de skulle ha hatt. Det er det selskapet som har unnlatt å varsle, som er erstatningspliktig.

Har du blitt skadet eller ufør hos tidligere arbeidsgiver og ikke har blitt opplyst om forsikringsvilkår og fortsettelsesforsikring?

Kontakt advokat.no ved advokat Randi Munkeby
E-post  munkeby@advokat.no, telefon 91665055

Se om du har krav på yrkesskadeerstatning!
Les mer om yrkesskader her!
Hvordan du kan få dekket dine advokatutgifter i en yrkesskadesak!