Hvordan vurderer domstolene hva som er til barnets beste?

Hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende og overordnet hensyn ved alle foreldretvister. Hva som er barnets beste skal vurderes konkret for hvert enkelt barn.

barnets beste

Barnets beste

Barnets beste er et sentralt hensyn ved alle avgjørelser om barns bosted, samvær og kontakt med foreldrene etter et samlivsbrudd. Hva som er til barnets beste skal vurderes konkret. Det finnes ingen definisjon av hva som er til det beste for barnet, og det er vanlig at foreldrene ikke enige. Dersom foreldre ikke kommer til enighet om foreldreansvar, bosted og samvær kan uenigheten bringes inn for rettslig avklaring for domstolen.

Hvordan går domstolene frem ved vurderingen av barnets beste?

Ofte begynner domstolene med å innhente barnefaglig bistand fra en rettsoppnevnt sakkyndig. Som regel er dette en psykolog som bistår med å innhente barnets mening, mekle mellom partene og komme med barnefaglige vurderinger av de spørsmålene retten trenger å få belyst for å avgjøre saken.

Den sakkyndige vil få et mandat for sitt oppdrag, som foreldrene skal få anledning til å være med å utforme. Det er domstolene som dekker utgiftene til sakkyndige.

Mekling

De fleste foreldretvister starter med mekling i domstolene. Dette som følge av at det i de fleste tilfeller er til barnets best om foreldrene kommer til enighet. Dommere, sakkyndige og advokater har derfor en selvstendig plikt til å bidra til at foreldrene kommer til enighet under en rettslig prosess.

Barnets mening

Barnets mening er et sentralt moment i vurderingen av hva som er til det beste for barnet. Barn som er i en alder hvor de er modne nok til å forstå de spørsmål som saken reiser skal gis anledning til å uttale seg. Hvor stor vekt som blir lagt på barnets tanker beror på dets alder og modning. Jo eldre og mer modent barnet er, desto mer vekt skal barnets mening tillegges. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Fakta

Det skal foretas en fremtidsrettet vurdering av barnets beste. Dette betyr at retten skal vurdere hvilke løsninger, som fremstår å være til barnets beste fremover. Opplysninger om fortiden har derfor bare betydning dersom de er egnet til å belyse barnets oppvekstmiljø frem i tid.

Vurderingen av barnets beste

I vurderingen av hva som er det beste for barnet er målet å komme frem til den beste løsningen på både kort og langs sikt. Dette er en svært skjønnsmessig vurdering, hvor et avgjørende moment i en sak, ikke nødvendigvis er et relevant moment i en annen sak.

I rettspraksis har det utviklet seg noen retningslinjer for vurderingen. Sentrale momenter er prinsippet om status quo, risiko ved miljøskifte og barnets tilknytning til hver av foreldrene. Andre sentrale momenter er foreldrenes personlige egenskaper og omsorgsevne, best mulig samlet foreldrekontakt og at søsken skal holdes samlet.

Fakta

Prinsippet om status quo går ut på at det ikke er til barnet beste å flytte eller endre miljø, og innebærer at det skal gode grunner til for å endre en godt fungerende ordning.

Ta kontakt med advokat!

Foreldretvister vekker mye følelser og kan føre til store konflikter. Ved bruk av advokat sikrer du en rettferdig løsning for alle parter. Vi gir deg råd om hvordan du best går frem, samt sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I foreldretvister kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 350 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 540 000 kroner.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring