Hva må skolen gjøre for å forhindre mobbing?

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Dersom en av de ansatte på skolen får mistanke om at en elev blir mobbet, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Hvis dette ikke blir gjort, kan den som blir mobbet ha rett på erstatning.

fast bosted, akuttplassering, bekymringsmelding, voldsoffererstatning, mobbing

Retten til et godt skolemiljø

Det fremgår av opplæringsloven at dersom skolen blir oppmerksom på at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller annen negativ atferd, skal de snarest mulig undersøke saken. Skoleledelsen er forpliktet til å sette i gang tiltak i samarbeid med eleven og elevens foreldre. Videre er skolen forpliktet til å følge opp situasjonen. Hvis det første tiltaket ikke har ønsket effekt, må skolen forsøke med et annet tiltak.

Fakta

Hvis en elev eller foreldre ber skolen om tiltak mot mobbing, skal skolen behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Et slikt vedtak kan vise seg å være svært viktig og nyttig dersom det skulle bli aktuelt med et erstatningssøksmål på grunn av varige skader som følge av mobbingen.

Hva bør du gjøre hvis barnet ditt blir mobbet?

Det første foreldre bør gjøre når man oppdager at barnet sitt blir mobbet er å si i fra til kontaktlærer eller skolens ledelse. Dersom du ikke hører noe fra skolen i løpet av de nærmeste dagene, bør du ta kontakt med rektor. Skolen har en plikt til å undersøke og iverksette tiltak raskt.

Hva må skolen gjøre for å forhindre mobbing?

Skolen skal undersøke hvorfor barnet ditt føler seg mobbet. Alle involverte skal få muligheten til å fortelle hvordan de opplever saken. Når skolen har fått kartlagt situasjonen, skal de iverksette tiltak for å legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø. Det finnes ingen mal for hvordan skape et trygt og godt skolemiljø. Som følge av at alle barn er forskjellig, vil også tiltakene være det. Skolen skal uansett utarbeide en aktivitetsplan, hvor det skal fremgå hvilke tiltak som skal iverksettes, til hvilken tid de skal gjennomføres, samt når tiltakene skal evalueres. Hvis planen ikke fungerer, må skolen finne andre tiltak.

Fakta

Hvis det ikke hjelper å si i fra til kontaktlærer eller skolens ledelse kan du meldte i fra til Statsforvalteren. Du kan klage til Statsforvalteren dersom det er gått fem dager fra du meldte fra til rektor og du ikke har fått tilbakemelding om at tiltak er iverksatt, eller dersom aktivitetsplanen ikke bedrer situasjonen for barnet ditt. Statsforvalteren skal følge opp saken, og kan kreve at skolen iverksetter konkrete tiltak.

Konflikt mellom foreldre og skole

Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikt mellom foreldre og skole på grunn av uenighet om hva som faktisk foregår og hvilke tiltak som bør iverksettes. Det kan være utfordrende å løse slike konflikter, og foreldre kan ofte føle seg maktesløse i kampen mot skolen. I slike saker kan det være hensiktsmessig å søke hjelp fra advokat. Advokaten kan regelverket, samt være til god hjelp i en utmattende og tung prosess.

Rett til erstatning?

Du kan ha krav på erstatning dersom skolen ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes for å hindre mobbingen. For at du skal ha krav på erstatning må manglende tiltak fra skolens side har ført til psykisk eller fysisk skade som har ført til et økonomisk tap. Dersom du mener du har krav på erstatning på dette grunnlag, bør du ta kontakt med advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skolesaker.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring