Hva er forskjellen på tomtefeste og punktfeste?

Tomtefeste er en ordning der man leier tomtegrunnen, men kjøper eller fører opp hus, hytte eller næringseiendom som man selv eier. Det fins forskjellige typer festekontrakter, og reglene kan oppleves kompliserte og forvirrende. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hva som er forskjellen mellom tomtefeste og punktfeste.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste

Forskjellen mellom tomtefeste og punktfeste

Et punktfeste er en variant av en festetomt, og innebærer at en person har rett til å bruke en tomt, mens eiendomsretten tilhører en annen person. I motsetning til tomtefeste er ikke arealet ved punktfeste målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesterens eiendom. Bebyggelse på eiendommen må plasseres slik at punktet kommer innenfor grunnmuren.

Punktfesterens rådighet

I slike festeforhold oppstår det ofte spørsmål om hvor stort areal punktfester har rådighet over. Utgangspunktet er at punktsfesteren har eksklusiv rådighet over det areal som huset legger beslag på, samt areal som støter umiddelbart til huset. Videre har festeren rett til å bruke areal som ligger lengere unna huset, men her har ikke festeren eksklusiv rådighet.

Festeren kan foreta inngrep i terrenget som er nødvendig for å reise bolig på tomten. Festeren kan for eksempel foreta terrenginngrep i form av utgraving, sprenging, planering og opprydding. Videre kan punktfester kreve at trær som er til ulempe eller begrenser utsikt skal hogges.

Fakta

Det som er spesielt med punktfeste er at størrelsen på tomten ikke er angitt. Hovedregelen er imidlertid at et punktfeste omfatter 1 dekar/mål inkludert arealet bygningen på tomten opptar. Dette innebærer at det må foreligge klare holdepunkter for at en punktfestekontrakt skal omfatte et større areal enn ett mål.

Innløsning av punktfestetomt

Innløsning av tomt i festeavtaler hvor det ikke er sagt noe om størrelsen på tomten, reiser enkelte særskilte problemstillinger. Tomtefesteloven inneholder ingen bestemmelser om hvor stor tomten skal være ved innløsning av punktfester, og dette er derfor noe som i utgangspunktet er opp til partene å avtale. Dersom partene ikke blir enige, kan de be fylkesmannen avgjøre hva som skal følge med ved innløsningen.

Når innløsningssummen og innløsningsvilkårene er fastsatt, kan festeren kreve at bortfesteren gjør det som trengs for å få tomten skilt ut og hjemmelen overført til festeren. Festeren skal imidlertid som et utgangspunkt betale kostnadene for innløsningen, med mindre noe annet er avtalt.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Reglene om tomtefeste er i stadig endring, og kan oppleves kompliserte. Det anbefales derfor å få bistand fra en advokat som er spesialist på området. Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i tvister om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring