Hva er en avskjed og hvilke rettigheter har du som arbeidstaker?

En avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører på dagen, og er dermed den strengeste reaksjonen en arbeidsgiver kan gjøre gjeldende overfor en ansatt. I denne artikkelen vil det kort gjøres rede for hva som skal til for at en arbeidstaker kan bli avskjediget, og hvilke rettigheter vedkommende har krav på.

vederlagskrav, fast bosted, lekkasje, voldsoffererstatningslov, oppreisningserstatning, dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt, tilkallingshjelp, styringsrett, reklamasjon, gjengjeldelse, rentes renter, skilsmisse, avskjed

Avskjed

Avskjed er en strengere reaksjon enn oppsigelse, og kan bare gis i tilfeller der en ansatt har gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Terskelen for å meddele avskjed er dermed meget høy.

Hvilke forhold som vil innebære et grovt pliktbrudd eller et vesentlig mislighold av avtalen må avgjøres på bakgrunn av en konkret vurdering. Det sentrale vil være hvorvidt en avskjed fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon i tilknytning til alvorlighetsgraden av pliktbruddet. Momenter som vil kunne være relevante er handlingens art, handlingens virkning og handlingens skadepotensial. Selv om det som regel er en enkelthandling som medfører avskjed, kan også flere handlinger sammen danne grunnlag for en avskjed.

Fakta

Forhold som vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen er for eksempel ordrenekt, ulovlig og straffbare handlinger, brudd på lojalitets- og taushetsplikt, trakassering av kunder eller kollegaer og bruk av rusmidler i tjenesten.

Arbeidstakerens rettigheter

Avskjed er en alvorlig reaksjon, og det gjelder derfor flere saksbehandlingsregler som skal sikre en forsvarlig prosess og ivareta hensynet til arbeidstakeren. Arbeidstakeren har blant annet krav på drøftelsesmøte før det tas beslutning om avskjed. Under drøftelsesmøte må arbeidsgiveren legge frem bevis for hva som danner grunnlaget for en eventuell avskjed, og arbeidstakeren skal gis mulighet til å gi sitt syn på saken. Mange opplever et drøftelsesmøte som krevende, og det er derfor verdt å være oppmerksom på at man har rett til å ha med seg advokat. Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker om arbeidsrett, som sørger for at du får det du har krav på.

Formelle krav

Det gjelder visse formelle krav til en avskjed. En avskjed må blant annet være skriftlig, og den må leveres personlig eller sendes i rekommandert brev til den ansatte. Videre må avskjeden inneholde opplysninger om arbeidstakerens rettigheter, herunder arbeidstakerens rett til forhandlinger med arbeidsgiver og arbeidstakerens rett til å saksøke arbeidsgiver. Hvilke frister som gjelder for å kreve forhandlinger eller til å ta ut søksmål må også fremgå av avskjeden.

Fakta

En arbeidstaker som blir avskjediget har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Formålet med dette er at arbeidstakeren skal få et bedre grunnlag for å ta stilling til om avskjeden er rettmessig. Forhandlingsmøtet skal avholdes snarest mulig, og senest innen to uker etter at arbeidstakeren har mottatt avskjeden. Som arbeidstaker har du rett til å la deg bistå av advokat i slike møter.

Konsekvensen av en urettmessig avskjed

Hvis du har blitt urettmessig avskjediget kan du kreve at avskjeden kjennes ugyldig. Kommer retten til at avskjedigelsen er ugyldig, er utgangspunktet at du har krav på å gjeninntre i stillingen. I tillegg vil du kunne ha krav på erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk skade som du har blitt påført som følge av den urettmessige avskjeden. Dette innebærer at du ved urettmessig avskjed som et utgangspunkt også har krav på å få dine advokatkostnader dekket.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring