Har den det er varslet om rett til å få vite hvem som varslet?

Spørsmålet om retten til å vite hvem som har varslet ble nylig behandlet av Borgarting lagmannsrett. I den konkrete saken konkluderte lagmannsretten med at den det var varslet om ikke hadde rett til å vite hvem som varslet.

fornærmet, formkrav, trær på naboeiendommen, egenmelding, tilkallingshjelp, endringsoppsigelse, gjengjeldelse, servitutter, garanti, lenge, dagpenger, prisavslag, varsleren, varslet

Saken bakgrunn

Saken handlet om en tidligere ansatt som reiste sak mot arbeidsgiver med krav om erstatning for æreskrenkelse. Sentralt for saken var flere varsler rettet mot arbeidstakeren. Arbeidstakeren krevde at de som varslet ble identifisert, mens arbeidsgiveren hadde lovet å holde varslerne anonyme. Det avgjørende spørsmålet for lagmannsretten var dermed om arbeidsgiveren kunne få fritak fra å fremlegge varslene og varslernes identitet som bevis i saken.

Rettens vurdering

Etter lagmannsrettens vurdering kunne ikke det forhold at arbeidsgiveren hadde lovet varslerne anonymitet alene begrunne bevisfritak. Det måtte foretas en avveining av hensynet til å oppnå et materielt riktig resultat i erstatningssaken, mot arbeidsgivers plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø, herunder å forebygge at ansatte utsettes for gjengjeldelse på grunn av varsling. Etter lagmannsrettens syn måtte det legges avgjørende vekt på at taushet rundt varslernes identitet hadde stor betydning for å forebygge brudd på arbeidsmiljøloven og sikre varslerne et reelt vern mot gjengjeldelse. Etter en konkret vurdering ble konklusjonen derfor at arbeidsgiveren kunne få bevisfritak for varslene og varslernes identitet.

Dommens betydning for deg som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver plikter du å undersøke varsler om kritikkverdig forhold på arbeidsplassen på en forsvarlig måte. Dette innebærer normalt at den det varsles om skal få mulighet til å svare på anklagene. I noen tilfeller kan da den omvarslede ha rett til å vite hvem som har varslet. I slike tilfeller kan ikke et løfte om å holde varslernes identitet skjult begrunne anonymitet. Det kreves noe mer, som for eksempel, at anonymiseringen skjer for å forebygge gjengjeldelse.

Avgjørelsens betydning for deg som arbeidstaker

Som arbeidstaker har du ikke en lovbestemt rett til anonymitet ved varsling. Dette betyr at du ikke kan varsle og uten videre forvente at din identitet blir holdt anonymt. Det kan imidlertid tenkes unntak, slik dommen fra lagmannsretten illustrerer.

Kan man varsle anonymt?

Det jeg har omtalt ovenfor handler om anonymitet overfor den omvarslede når arbeidsgiveren har fått vite om varslerens identitet. Det er imidlertid mange arbeidsgivere som legger til rette for at varsling kan skje anonymt, slik at heller ikke arbeidsgiveren får vite hvem som har varslet. Ved anonym varsling må du imidlertid som arbeidstaker være oppmerksom på at arbeidsgivers mulighet til å følge opp og avklare varselets innhold kan bli vanskelig. Anonym varsling kan derfor begrense arbeidsgivers mulighet til å iverksette tiltak for å bedre det aktuelle forholdet.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring