Har du blitt beskyldt for fusk på eksamen?

Konsekvensene å bli tatt for fusk på eksamen er ofte store for studenten. Klagenemnda hos universitetet eller høyskole fatter enten vedtak om annullering av eksamen eller utestengning, eventuelt vedtak om begge deler. I mange tilfeller oppleves dette som svært urettferdig for studenten.

Fikk medhold i at student ikke kunne utestenges på grunn av fusk på eksamen

En klient hadde nylig fått fattet vedtak om annullering av eksamen og utestengelse fra skole i et år. Vi påklaget vedtaket for klienten, og fikk medhold i at studenten ikke skulle utestenges. Annullasjon av eksamensoppgaven klienten hadde fusket på ble imidlertid opprettholdt.

Advokatbistand i fuskesaker

For privatpersoner vil det ofte være vanskelig å bedømme om klagenemnda hos Universitet eller Høyskole hadde grunnlag for å fatte vedtak om utestengelse eller annullasjon. Ved å la deg bistå av en advokat sikrer du at det foretas en gjennomgang av om klagenemnda faktisk hadde grunnlag for å fatte det aktuelle vedtaket. Advokaten vil forsøke å ivareta dine interesser i saken på best mulig måte.

Dekning av utgifter til advokatbistand

Universitets og høyskoleloven § 4-8 femte ledd regulerer retten til dekning av utgifter til advokatbistand fra institusjonen. Det fremkommer av bestemmelsen at studenten har rett på dekning fra saken er reist. Sak anses for å være reist når den legges frem til klagenemnda for avgjørelse. Utgifter til advokat frem til dette tidspunkt har du altså ikke krav på å få dekket av institusjonen.

Videre dekkes ikke saker som kun gjelder annullering av eksamen. Saken må gjelde utestengelse eller bortvisning for å ha krav på dekning.

Advokat.no vil gjennomgå reglene med deg, slik at du kan være trygg i forhold til advokatutgifter.

Har du blitt tatt for fusk på eksamen?

Kontakt Osloadvokatene
e-post: post@advokat.no eller tlf 22 82 84 40

Relaterte saker: 

Millionerstatning etter mobbing på skolen