Forsikringsdekninger ved personskader

Du kan ha forsikring tegnet av arbeidsgiver både for skade i arbeid og fritid. Videre kan du ha forsikringer gjennom forbund eller foreninger du er medlem av eller du kan ha tegnet private forsikringer. Dersom du skader deg i forbindelse med bruk av et kjøretøy kan du være dekket av forsikringer tegnet på kjøretøyet.

Trafikkuhell

Skades du ved et biluhell vil du være dekket under bilens ansvarsforsikring. Denne gjelder enten du sitter i bilen eller blir påkjørt av den som syklist, fotgjenger eller annen trafikant. Det er objektivt ansvar etter bilansvarsloven, det vil si at det utbetales erstatning selv om bilen ikke er skyld i skaden. Dersom du som skadelidt har medvirket til skaden kan forsikringsselskapet kreve avkortning i erstatningsutbetalingen, men det er grenser for hvor mye de kan avkorte. Våre advokater har erfaring med slike saker og kan hjelpe deg ovenfor forsikringsselskapet slik at du får riktig erstatning.

Forsikringen dekker ménerstatning, utgifter og inntektstap som følge av skaden. Den dekker også utgifter til advokat.

Yrkesskade

Ved yrkesskader er det også objektivt ansvar slik at du har krav på erstatning dersom du skades i arbeid, uavhengig av om noen er ansvarlig for skaden. Her får du erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring, som er en forsikring arbeidsgiver er pålagt å tegne. Forsikringen dekker som ved bilansvar ménerstatning, utgifter og inntektstap i tillegg til utgifter til advokat.

Les mer om yrkesskade her

Fritidsskade

Dersom du skader deg i fritiden, vil ikke arbeidsgivers yrkesskadeforsikring dekke skaden. Det er imidlertid mange arbeidsgivere som tegner forsikring for sine ansatte som gjelder på deres fritid. Disse forsikringene gir ofte nesten like god erstatning som ved yrkesskadeerstatningen, med ménerstatning, erstatning for inntektstap og utgiftsdekning, herunder utgifter til advokat.

Andre ulykkesforsikringer tegnet gjennom arbeidsgiver eller foreninger kalles for kollektive ulykkesforsikringer. Disse dekker normalt kun utgifter og invaliditetserstatning, det vil si erstatning for varig medisinsk invaliditet. De fleste av disse forsikringene gir erstatning fra 1 % varig medisinsk invaliditet, men noen av dem har en franschise på 5 % slik at det kun er varig medisinsk invaliditet over 5 % som erstattes. Ved dekning av behandlingsutgifter under disse forsikringene trekkes det normalt en egenandel.

Private ulykkesforsikringen fungerer på samme måte som de kollektive ulykkesforsikringene. De har normalt dekning av behandlingsutgifter med fradrag for egenandel og invaliditetserstatning fra 1 % varig medisinsk invaliditet.

Mange har også tegnet ulykkesforsikring under reiseforsikringen sin. Her dekkes det behandlingsutgifter og invaliditetserstatning. Skade på ting som er blitt ødelagt ved skadehendelsen kan også ofte kreves dekket under reiseforsikringen.

Fri rettshjelp / rettshjelpsforsikring

Under de private og kollektive ulykkesforsikringene dekkes normalt ikke utgifter til advokat, men dersom du er uenig i den erstatningen du tilbys vil du i mange tilfeller ha krav på dekning under rettshjelpsforsikringen du har gjennom innboforsikringen din.

Rettshjelpsforsikringen fungerer slik at den gir rett på utbetaling når det foreligger en tvist, det vil si når selskapet sier nei til det du ber om. Forsikringen dekker advokatutgifter ut over egenandelen, som fort kan tjenes inn igjen dersom advokaten kan hjelpe deg til å få en høyere erstatning.

Viser det seg at forsikringsselskapet har gjort feil og du var nødt til å gå til advokat for å få rettet opp feilen, vil selskapet ofte dekke advokatutgiftene selv om dette i utgangspunktet ikke er dekningsmessig under forsikringen (uten at du trenger å bruke rettshjelpsforsikringen din).

Dersom du bor alene og ikke har bruttoinntekt over kr. 350.000,- eller bor sammen med noen som du har felles økonomi med og dere ikke har over kr. 540.000,- til samlet brutto årsinntekt har du krav på fri rettshjelp til vurdering av personskaden din.