Foreldelsesfrist på krav på voldsoffererstatning

Dersom du har blitt påført en personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten vil du kunne ha krav på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Både fysisk og psykisk skade godkjennes som personskade. Utbetaling av erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning er imidlertid betinget av at kravet ikke er foreldet.

For at kravet på erstatning skal være foreldet må det være både strafferettslig foreldet og sivilrettslig foreldet. Det er med andre ord tilstrekkelig at en av fristene er overholdt for å ha erstatningskravet i behold.

Strafferettslig foreldelse

Reglene om strafferettslig foreldelse følger av straffeloven §§ 67 og 68, lest i sammenheng med det enkelte straffebud som danner grunnlag for kravet om erstatning. Den straffererettslige foreldelsesfristen avhenger av hvilken strafferamme som gjelder for den aktuelle straffbare handling. Foreldelsesfristens varighet avhenger altså av handlingens alvorlighet. De mest alvorlige forbrytelser gir en foreldelsesfrist på 25 år.

Ved saker om seksuell omgang med barn under 16 år, følger det av straffeloven § 68 at fristen først begynner å løpe når skadelidte fyller 18 år. Ved de groveste tilfellene som innebærer en strafferamme på 21 år, vil den strafferettslige foreldelsesfristen altså løpe ut 25 år etter at skadelidte fylte 18 år.

Sivilrettslig foreldelse

Den alminnelige sivilrettslige foreldelsesfrist er 3 år fra søker fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og skadevolderen, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1

Spørsmålet blir da på hvilket tidspunkt klager fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

I følge rettspraksis foreligger “skade” i foreldelseslovens forstand når en faktisk skade har manifestert seg på en slik måte at det objektivt sett kan konstateres grunnlag for å reise en sak om erstatning. For at det skal foreligge en konstaterbar skade, må den ha nedfelt seg i symptomer som er påviselige.

Hvordan avbrytes en foreldelsesfrist?

Foreldelsesfristen avbrytes ved å sende inn søknad til Kontorer for voldsoffererstatning.

Har du spørsmål om foreldelsesfrist for voldsoffererstatning?

Kontakt Osloadvokatene
telefon 22 82 84 40, epost: post@advokat.no

Relaterte saker:

Foreldreansvar ved vold i hjemmet
Voldtektsaken ble henlagt – fikk erstatning
Slik går du frem