Nabo måtte fjerne tre på sin tomt

Eieren ble pålagt å fjerne tre på grunn av vurderingen av skader og ulemper det medførte naboen.

Naboloven 

Som grunnlag for kravet om fjerning av bjørketreet ble naboloven § 3 påberopt. Bestemmelsen angir at dersom det ikke er ”nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen”. Eierens interesse i å ha treet stående på eiendommen skal altså vurderes mot hvilken skade eller ulempe treet utgjør for naboen.

Eieren hadde anført at treet var viktig både estetisk, for fuglelivet og for at tomta ikke skulle bli fuktig. Disse anførslene ble ikke tatt til følge. Tingretten var dermed enig med advokat Kristin Sundby i at eieren av eiendommen ikke hadde noen nevneverdig interesse i å ha bjørketreet stående på tomta.

Særlig ulempe

For at mannen skulle få medhold i kravet om fjerning av den 20 meter høye bjørka måtte treet i tillegg utgjøre en særlig ulempe for han. De ulempene vår klient opplevde var at treet førte med seg store mengder avfall i form av kvister og blader som samlet seg på eiendommen hans. Dette medførte blant annet en hyppig tetting av takrenner. Videre stengte bjørka for lysforholdene på eiendommen, og særlig ettermiddagssola på terrassen. I tillegg medførte bjørka stor spredning av pollenstøv.

Måtte fjerne tre og betale saksomkostninger

Samlet sett var tingretten enig i at dette medførte en særlig ulempe for vår klient. Klient fikk dermed medhold i kravet om fjerning av bjørka, og motparten ble også pålagt sakskostnadene.

Konflikter knyttet til trær, hekker og gjerder er svært vanlig mellom naboer. Vi har bred erfaring innenfor slike tvister. Dersom du har spørsmål i forbindelse med en nabotvist er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Har du tre eller annet på nabotomten som utgjør en særlig ulempe?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Kristin Sundby
sundby@advokat.no eller på telefon: +47 988 07 796

Relaterte saker: 

Balkong var vesentlig mindre enn opplyst
La inn bud med finansieringsforhold – megler måtte betale erstatning