Ferdsel og opphold i strandsonen – hva er lov?

Å kunne ta seg en tur langs stranden eller å ta seg et rasket bad er muligheter mange i Norge verdsetter. Hva som er lov av ferdsel og opphold i strandsonen blir omtalt som allemannsretten. Det gir deg retten til å kunne gå over andre sin eiendom, telte, bade og fortøye båten innenfor 100 meter målt horisontalt fra strandlinjen.

sameiekontrakt, korttidsutleie, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene

Dagens allemannsrett blir regulert av friluftsloven. Formålet til loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og å sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Det skal gis muligheten til å utøve aktivitet som er helsefremmende, trivsesskapende og miljøvennlige fritidsaktiviteter skal bevares og fremmes. Loven skiller mellom hva som er lov i innmark og hva som er lov i utmarken.

 

Hva er innmark?

Innmark defineres i loven som gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område der ferdsel vil være en utibørlig fortrengsel for eier eller bruker. I innmark kan en ferdes i den tiden bakken er frossen eller snølagt. Det er uansett et forbud mot å ferdes i innmark i tidsrommet 30. april til 14. oktober. Her kan det være lokale regler som er strenger. Ferdsel på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park er ulovlig hele året.

Betegnelsen hustomt vil ikke i alle situasjoner gjelde hele eiendommen. I enkelte tilfeller vil det bare være området rundt huset, eller de mest bebygde områdene som faller inn under den betegnelsen.

 

Hva er utmark?

Det står ikke noe spesifisert i loven om hva som er utmark. Loven sier bare at det som er er udyrket mark, og som ikke er innmark, er utmark. Ferdselen og oppholdet i utmark kan ikke være til utilbørlig fortrengel for andre. Utilbørlig fortrengelse er ferdel og oppholdsom som er til er en større ulempe for eieren av eiendommen. Fordi ferdelsretten har et sterkt vern, er det en streng norm før allmennsferdsel blir kvalifiser som utilbørlig.

I utgangspunktet vil all ferdsel over privateiendom være en ulempe eller fortrengelse for eieren. Det må altså mer til, som at det blir særlig stor pågang, som vil bringe med seg mye støy. Det må være snakk om en større og mer belastende ulempe for eieren, enn bare en åpenbare ulempe.

 

Ferdsel i strandsonen

Retten til å ferdes lands vannlinjen har et sterkt vern i Norge. Det er i utgangspunktet fri ferdsel i 100-metersbeltet langs sjøen, så lenge området ligger i utmarken. Allmennheten kan ferdes til fots gjennom hele året, hensynsfull og med tilbørlig varsomhet. I enkelte situasjoner kan eieren av tomten ha plassert benker, solsenger eller lignende helt inntil sjøen. Området kan da lignes mer innmark enn utmark. Det skal mer til for at et område i 100-meterbeltet skal bli kvalifisert som innmark. Så at små møbler blir plassert er ikke tilstrekkelig.

Om det finnes alternative stier som kan benyttes, og som vil være til mindre bry for eieren, kan eieren da pålegge allmennheten å bruke denne? Den særegne opplevelsen ved å kunne bevege seg langs sjøen ved strandkanten, er det sentrale ved bruken av en kyststi. At det finnes alternative stier vil ikke ha noe å si, med mindre den alternative stien også kan sies å oppfylle den samme følelsen av å oppleve omgivelsene. Formålet med å gå på en kyststi er ikke å komme seg fra A til B, men å få oppleve omgivelsene og rekreasjon.

 

Bading i strandsonen

Bading i strandsonen må foregå i rimelig avstand fra bebyggelsen. Friluftsloven gir tillatelse til å bade fra hav og vassdrag, enten fra strand/berg i utmark eller fra båten på sjøen. Loven har ikke bestemt noe minimumsgrense for hvor nær en kan bade, men en kan ikke forstyrre beboernes fred ved å være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe.

 

Rasting og telting i strandsonen

Rasting, overnatting og liknende kan bare skje i utmark, om det ikke er til utilbørlig fortrengelse eller ulempe for andre. Et telt kan ikke settes så nære et hus eller annet, slik at det er forstyrrende for beboernes fred, og aldri nærmere enn 150 meter fra bebodd hus.

Det er ikke lov å oppholde seg lenger enn to døgn av gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Dette gjelder ikke om området er fjernt fra bebyggelsen, med mindre oppholdet kan medføre naturen nevneverdig skade eller ulempe.

 

Landsetting og fortøying av båt, samt overnatting

Det er lov å dra båten i land på en strandstrekning i utmarken. Det er også lov å feste seg til steiner, trær og annet, om dette ikke kan gjøre skade på naturen. Landsettingen og fortøyningen kan kun skje i en kortere periode. Det er også lov å ta i bruk private bøyer og bolter, om det ikke foreligger forbud fra eier. All landsetting og fortøyning må skje uten utilbørlig fortrengsel for eieren eller brukeren.

Det er IKKE tillatt å benytte en privateid brygge uten tillatelse fra dets eier, hverken til bading, soling eller fortøyning/landsetting av båt.

 

Betydningen av historisk bruk

Har det noe å si at “slik har det alltid vært”? Allemannsretten er knyttet til utmarken og ikke til den faktiske utøvelsen ved at folk benytter stier, bader eller telter på bestemte plasser. Det at ingen tidligere har benyttet seg av allemannsretten eller at en slutter å benytte seg av den betyr ikke at retten til å ferdes og å oppholde seg i området faller bort.

 

Ta kontakt!

Reglene om allemannsretten kan være kompliserte og vanskelig å få kontroll på. Ta kontakt med en av våre dyktige advokater, så kan vi hjelpe deg med å vurdere din sak. Vi kan bistå i vurderingen om hva som er utilbørlig fortrengsel og hva som er innenfor det en må tåle.

 

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring