Osloadvokatene vant frem – Borettslaget måtte dekke kostandene til retting av gulvet etter rettsforlik

Borettslaget hadde engasjert håndverkere for å avrette vår klients gulv. Arbeidet viste seg å være mangelfullt og klienten krevde derfor at borettslaget skulle utbedre mangelen. Borettslaget nekten og vår klient måtte gjennom rettsmekling for at partene skulle inngå en avtale hvor borettslaget tok på seg ansvaret med å utbedre det mangelfulle arbeidet. Etter rettsforliket motsatte borettslaget seg på nytt at de var forpliktet til å utbedre. Saken endte til slutt i tingretten.

Tok kontakt med Osloadvokatene

Vår klient tok kontakt med advokat Ørjan Onarheim hos Osloadvokatene. Advokat Onarheim bistod klienten under saken. Resultatet ble at klienten fikk dekket kostnadene til utbedring og at borettslaget måtte dekke saksomkostningene som vår klient hadde i forbindelse med saken.

Fakta

Rettsforlik er et forlik inngått i retten, inngått etter reglene i tvisteloven § 19-11.

Forliket

Partene var uenige om hvordan rettsforkliet skulle tolkes. Borettslaget hevdet at kostandene måtte bæres av vår klient, ettersom det var manglende bæring mellom etasjene hvor det skjeve gulvet var. På vegne av klienten anførte advokat Onarheim at forliket måtte forstås slik at vår klient skulle utbedre bæringen, om den manglet, mens kostandene med å rette det mangelfulle arbeidet skulle i alle tilfeller bæres av borettslaget.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade

Uenige om omfanget av erstatningen

Borettslaget var også uenige om hvor stor del av vår klients bolig de pliktet å rette. Borettslaget anførte at dersom det forelå en plikt for dem til å utbedre gjaldt dette bare deler av boligen.

Fakta

I dom Rt. 1999 s.622 uttalte Høyesterett følgende om tolkning av rettsforlik: "Ved tolkningen av det foreliggende rettsforlik må det tas utgangspunkt i forlikets ordlyd, men dette må etter mitt syn blant annet sammenholdes med de krav partene fremsatte, de påstander som de nedla, de forhandlinger som ledet frem til forliket, formålsbetraktninger og de opplysninger man for øvrig har om bakgrunnen for forliket."

Medhold i retten

Retten ga vår klient fult ut medhold i spørsmålet om erstatning av utbedringskostnader og tilkjente klienten ca. 320 000 kroner.

Etter rettens syn var det lite sannsynlig at vår klient ville inngått et rettsforlik hvor omfanget av erstatningen ville blitt redusert dersom det viste seg at det var manglende bæring. Forliket måtte forstås slik at det var borettslagets ansvar å dekke utbedringskostnadene for det mangelfulle arbeidet med å avrette gulvet.

Vår klient hadde brukt en utbedringsmetode som var forsvarlig og det var ingen holdepunkter for at erstatningsansvaret til borettslaget bare skulle gjelde deler av vår klients bolig. Retten ga derfor vår klient fult ut medhold i kravet om utbedringskostnader, med forsinkelsesrenter fra stevningen var innsendt.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp med en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaringen med å bistå klienter i tvister mot sitt borettslag. Hos oss får du en uforpliktende vurdering av saken din og vi undersøker alltid om du har krav på kostander dekket gjennom forsikringen eller ordninger som fri rettshjelp.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring