Balkong på nyinnkjøpt bolig var vesentlig mindre enn oppgitt

To forbrukere kjøpte hver sin leilighet av en entreprenør som skulle oppføre boliger i et leilighetsbygg. Leilighetene hadde svært god utsikt, og balkong med utsikt hadde fått en fremtredende rolle i markedsføringen. Ved overtakelsesforretning ble det oppdaget at balkongens størrelse ikke samsvarte med avtalen. Spørsmålet var om balkongenes avvik fra det avtalte ga forbrukerne rett til prisavslag.

Balkong ca 6m2 mindre enn oppgitt

Leilighetene ble kjøpt for ca. 4 millioner kroner. Balkongen var på tegningen vist med et oppgitt areal på 20,3 m2. Etter overtakelsen ble det imidlertid oppdaget at arealet kun var på ca. 14 m2. Entreprenøren hevdet at dette ikke utgjorde noen mangel, fordi balkongen var bygget slik den fremkom på tegningene. Entreprenøren la til grunn at angivelsen av balkongens areal kun var en feil, og at denne var ubetydelig fordi forbrukerne hadde besiktiget balkongen samt. at den fullt ut svarte til tegningene. Forbrukerne brakte saken inn til boligtvistnemnda.

Det foreligger en mangel når entreprenøren har gitt uriktige opplysninger

Når en forbruker inngår avtale med en entreprenør om oppføring av ny bolig, reguleres forholdet av bustadsoppføringslova. Etter lovens § 27 vil det foreligge en mangel ved boligen dersom entreprenøren har gitt uriktige opplysninger. Bestemmelsen oppstiller to vilkår for at et forhold skal bedømmes som mangel etter denne paragrafen.

  • Uriktige opplysninger
    Det første vilkåret er at boligen, herunder boligens balkong, ikke svarer til de opplysninger som er gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen eller markedsføringen. Det var enighet e om at opplysningene i kontraktstegningen og tegningene inntatt i prospektet om at balkongens areal var på 20,3 ikke stemte med det som var faktisk etablert. Avviket dreide seg imidlertid bare om det oppgitte antall m, da partene også var enige om at balkongens størrelse var levert i henhold til det som var fysisk tegnet. Boligtvistnenmda mente imidlertid at dette ikke kunne være avgjørende. Nemda uttalte:
"En forbruker må i utgangspunktet kunne stole på en uforbeholden opplysning på tegningen om areal. Selv om det medfører riktighet at forbrukerne var på diverse befaringer før overtakelsen, gis entreprenøren ikke medhold i at de måtte forstå at det oppgitte arealet var feil."
  • Innvirkningsvilkåret
    Det andre vilkåret etter bustadsoppføringslova § 27 er at “ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtalen”.
    I dette vilkåret ligger at avviket må være av en viss størrelse. I foreliggende tilfelle utgjorde avviket fra balkongens opplyste areal og det etablerte areal 30%. Nemnda konkluderte med at dette klart må ha virket inn på avtalen. I denne vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at entreprenøren hadde gjort en klar feil, og at det dreide seg om en ny bolig. Det forelå dermed en mangel ved leilighetene, og forbrukerne fikk begge 100 000 kroner i prisavslag for arealavvikene.

 

Ta kontakt med advokat

Osloadvokatenes erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Dersom du opplever problemer med boligen du har kjøpt, kan våre advokater gi deg råd om hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Ta kontakt med en av våre advokater så snart du oppdager en mangel ved boligen. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, samt innhente nødvendig dokumentasjon i saken.

Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpsdekning hos forsikringsselskapet ditt, dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene ved din sak.

 

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du kjøpt bolig med avvik på balkong?

– Advokaten var med å bistå meg med en større husreklamasjon. Vi kjøpte hus i slutten av 2018, og alt var feil. Utrolig fornøyd med både prosess og resultat i Oslo Tingrett! Over all forventning! Kan absolutt anbefale Osloadvokatene for denne type saker. Takk for god bistand!

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring