Hvilke regler gjelder ved innleie av arbeidskraft?

Virksomheter har i utgangspunktet adgang til å leie ut arbeidskraft, men adgangen til innleie av arbeidskraft er begrenset. Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, og uten tidsbegrensning. Det er likevel slik at en arbeidstaker lovlig kan ansettes midlertidig på bestemte vilkår. Arbeidsgiver kan også leie inn arbeidstakere for en begrenset periode fra bemanningsforetak.

Vikarbyråer 

Et bemanningsforetak har til formål å drive utleie av arbeidskraft. De typiske bemanningsforetakene er de tradisjonelle «vikarbyråene». Innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9 første ledd bokstav a til e. Dette kan du lese mer om her. Det er således adgang til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, med unntak for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Innleie vil ofte kunne være et alternativ til midlertidig ansettelse i forbindelse med sesongmessige svingninger, uforutsette driftsstopper mv.

Krav om likebehandling

Arbeidsmiljøloven § 14-12a innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles som om vedkommende var direkte ansatt hos innleier. Bestemmelsen knesetter således likebehandlingsprinsippet, hvor det oppstilles en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves.

Likebehandlingsprinsippet oppstiller krav om at bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var direkte ansatt i innleievirksomheten. I disse tilfellene vil det være naturlig å se hen til hva vedkommende ville fått ved en direkte midlertidig ansettelse i bedriften. Kravet til likebehandling medfører også at den innleide arbeidstakeren skal gis samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

Har du spørsmål om innleie av arbeidskraft?

Kontakt Osloadvokatene
ved arbeidsrettsadvokat Anne Kathrine Fokk
epost fokk@advokat.no eller tlf. 920 39 174

Relaterte saker:

Ble sagt opp i prøvetiden
Hvilke regler gjelder for prøvetid i arbeidsmarkedet?
Formkrav til oppsigelse