Arbeidsgivers plikter ved diskriminering på arbeidsplassen

Alle arbeidsgivere plikter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten.

diskriminering

Diskriminering omfatter seksuell trakassering

Seksuell trakassering er en kvalifisert form for diskriminering. Seksuell trakassering er en hver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (3). Definisjonen omfavner både verbal, ikke-verbal og fysisk trakassering. Dette medfører at for eksempel blikk, blotting eller uønskede berøringer omfattes.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Arbeidsplassen skal være et trygt sted å være. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å forebygge og forhindre diskriminering og trakassering. Eksempler på tiltak arbeidsgiver kan iverksette er retningslinjer for lønn, forfremmelse og utviklingsmuligheter, samt etablering av varslingsrutiner. Hvilke tiltak som kreves vil naturligvis avhenge av virksomhetens størrelse.

Alle offentlige virksomheter, uansett størrelse, og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte har en konkretisert aktivitetsplikt. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver skal undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter skjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Videre skal arbeidsgiver analysere årsakene til identifiserte risikoer, samt iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling.

Fakta

Det samme gjelder arbeidsgivere i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

Redegjørelsesplikten er en plikt til å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten. Redegjørelsesplikten gjelder for alle bedrifter som har en konkretisert aktivitetsplikt. Bedrifter med færre enn 20 ansatte har ikke plikt til å redegjøre for arbeidet. Alle bedrifter har imidlertid en plikt til å dokumentere arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Samarbeid med de tillitsvalgte

Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal skje løpende, og bedriften skal involvere de tillitsvalgte i arbeidet. Det er viktig at de tillitsvalgte får tilstrekkelig informasjon til å kunne komme med innspill.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Vi anbefaler å bruke advokat!

Har du blitt utsatt for diskriminering eller trakassering på jobb anbefaler vi å ta kontakt med en advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i diskriminering. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Advokaten vil sørge for at du og dine interesser blir ivaretatt, samt stå for all kontakt med arbeidsgiver og/eller den som har diskriminert deg.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring