Når kan en samboeravtale anses å være urimelig?

Det er blitt svært vanlig at samboere inngår avtaler om formuesordningen. Slike avtaler kalles gjerne samboeravtale.

Lag en gjennomtenkt avtale

En gjennomtenkt avtale kan gjøre det enklere for begge parter ved et opphør av samboerskapet. Den kan skape klarhet i eierforholdene og bidra til å hindre konflikt. For noen samboere kan det også være nødvendig med samboeravtale for å sikre overføring av verdier mellom dem.

Avtalefrihet

Ved opprettelse av en samboeravtale har samboere i utgangspunktet avtalefrihet. Avtalefriheten er imidlertid begrenset i visse henseender. For det første kreves det testamentsform for avtaler som inneholder en dødsdisposisjon. For det andre oppstiller avtaleloven § 36 en begrensning i avtalefriheten ved at en «urimelig avtale» kan settes helt eller delvis til side.

Urimelig avtale

Det skal i utgangspunktet mye til for at en avtale blir satt til side fordi den blir karakterisert som «urimelig» etter avtaleloven § 36. Hvorvidt en samboeravtale er «urimelig» vil bero på en sammenligning av hva den aktuelle samboeren vil ha krav på med og uten den aktuelle avtalen. Uten en samboeravtale vil samboere ha krav på oppgjør etter eiendomsgrensene eventuelt justert med et vederlagskrav.

Det særlig de samboeravtaler hvor avtalen i realiteten innebærer en ensidig og betydelig formuesoverføring til den ene samboeren som har blitt satt til side av domstolene. Ved vurderingen av om samboeravtalen skal settes til side har domstolene en rekke ganger lagt vekt på graden av press den ene samboeren har blitt utsatt for i forbindelse med utformingen av avtalen.

Har du spørsmål om samboeravtale? 

Kontakt Osloadvokatene
Ved advokat Kristoffer Dalvang

epost:dalvang@advokat.no eller på telefon 922 65 960

Relaterte saker:

Ektefellers underholdsplikt
Urimelig ektepakt