Hva har en samboer krav på ved samlivsbrudd?

Ved samlivsbrudd er det en rekke spørsmål som oppstår. Et av spørsmålene som oppstår er hvem som skal ta over de ulike eiendelene. Hovedregelen er at samboerne beholder sine eiendeler og sin gjeld. I et samboerforhold er det imidlertid ikke alltid avklart hvem som eier de ulike eiendelene. I enkelte tilfeller kan også en samboer ha rett til å overta felles bolig og innbo. Ved hjelp fra advokat sikrer du en rettferdig løsning.

samboer

Hvilke regler gjelder for samboere?

Det fins ingen “samboerlov”. Det økonomiske oppgjøret reguleres derfor av de alminnelige fomuerettslige prinsippene. Dersom samboerne har inngått en samboeravtale regulerer denne ofte det økonomiske oppgjøret.

Noen sentrale samboerspørsmål har blitt behandlet av domstolene slik at det etterhvert har vokst frem regler i rettspraksis. Fordelingen av felles bolig og innbo har lovgiver valgt å regulere i husstandsfellesskapsloven.

Hva har en samboer krav på ved samlivsbrudd?

Utgangspunktet er at hver samboer har krav på det han eller hun eier. Eierforholdene blir derfor avgjørende ved et samlivsbrudd. Samboere har krav på det de selv eier ettersom samboerskap ikke medfører at eiendeler blir sameie.

Fakta

Hva er et sameie? En gjenstand kan enten være i eneeie eller sameie. Et sameie er når to eller flere personer eier en gjenstand sammen. Det er vanlig at sameie stiftes ved avtale eller kontrakt. Sameie kan imidlertid også oppstå ved at to eller flere arver en gjenstand sammen.

Når man lever i et samliv kan det være tilfeldig hvem eiendeler og gjeld blir registrert på. Samboere lever ofte i et økonomisk fellesskap, noe som gjør at man ikke alltid har oversikt over hvem som har bidratt med hva. Hovedregelen om at man har krav på det man eier, kan i slike tilfeller føre til urimelige resultater. Ved fastleggelsen av eierforhold mellom samboere gjelder det derfor visse regler. Reglene innebærer at samboere kan bli medeiere gjennom indirekte bidrag. Indirekte bidrag kan typisk være at en samboer frigjør tid og kapital for den andre ved for eksempel arbeid i hjemmet eller betaling av forbruksutgifter. Reglene for medeierskap på dette grunnlag er til dels kompliserte og svært skjønnsmessige. Vi anbefaler deg derfor å bruke advokat til å vurdere om du er sameier på dette grunnlag.

Vederlagskrav ved samboeroppgjør

Hvis bidraget ikke er tilstrekkelig til å bli medeier, kan du ha krav på vederlag. For at du skal ha krav på tilbakebetaling av penger må du har tilført den andre samboeren en økonomisk fordel. Videre kreves det at det vil være rimelig å tilkjenne vederlag.

Et eksempel på at man har krav på vederlag kan illustreres ved et samboerpar hvor mannen har flyttet inn til kvinnen. Han bidrar med sine egne penger til oppussing av soverom og bad, og utfører betydelige arbeider på boligen. Ved samlivsbrudd noen år senere sitter kvinnen igjen med en bolig som har steget i verdi grunnet mannens bidrag. I et slikt tilfelle vil det være rimelig at mannen blir tilkjent vederlag for investeringene sine.

Hvem har krav på felles bolig?

Hvis samboerne eier boligen sammen, er utgangspunktet at ingen av samboerne har krav på å overta den andres eierandel. Dersom samboerne ikke blir enige om hvem som skal overta felles bolig, er utgangspunktet at huset skal selges på det åpne markedet. Fra dette utgangspunkt er det et unntak i husstandsfellesskapsloven § 3. Det kommer frem av bestemmelsen at:

"Dersom husstandsfellesskapet oppløses på annen måte enn ved død, kan en av partene når sterke grunner taler for det, få (…) rett til å overta boligeiendom eller andel av boligeiendom som tilhører en annen av partene og som utelukkende eller hovedsakelig har tjent til felles bolig”.

For at en av samboerne skal ha rett til å overta felles bolig må det altså foreligge “sterke grunner”. Sentralt i vurderingen står husstandsmedlemmenes interesser og behov. Om en av samboerne skal ha omsorg for barn som har bodd i boligen, vil det ofte være et sterkt argument for å overta huset.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om samlivsbrudd. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker som gjelder samlivsbrudd kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring