Mobbing på skolen – klagemuligheter og krav på erstatning

I 2005 fikk norske skoler et mer omfattende regelverk for hvordan mobbing skal håndteres. Opplæringsloven forplikter rektorer og lærere til å ta tak i situasjonen og iverksette tiltak.

Dersom noen av de ansatte på en skole får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller annen negativ adferd, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen.

Dersom det er nødvendig og mulig, skal den som oppdager mobbing eller andre overgrep, også selv gripe inn.

Bagatellisering og liten handlekraft fra skolens side

Vår erfaring er at skolen ofte bagatelliserer mobbeproblemene, og at tiltak ikke iverksettes. Det går som regel altfor lang tid før det blir gjort noe konkret for å bedre situasjonen, og det er ikke uvanlig at foreldrene må kjempe en lang og tøff kamp mot skolens ledelse for å bli hørt.

Og selv når skolen erkjenner problemet, hender det at tiltakene stopper opp dersom man ikke ser umiddelbar effekt av det første tiltaket som iverksettes.

Opplæringsloven sier at skoleledelsen er forpliktet til å sette i gang tiltak i samarbeid med eleven og foreldrene når de blir gjort oppmerksomme på situasjonen. Her er det viktig å vite at det ikke er tilstrekkelig at skolen iverksetter et hvilket som helst tiltak, og at skolen ikke er løst fra sitt ansvar deretter. Skolen plikter å følge opp situasjonen fortløpende, og dersom aktuelle tiltak ikke har ønsket effekt, må skolen forsøke med nytt/annet tiltak

Hvis elev eller foreldre ber om tiltak mot mobbing, diskriminering, vold rasisme eller annen negativ adferd, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Et vedtak lyder gjerne på at eleven ikke har det psykososiale miljøet på skolen, som han/hun har krav på etter loven.

Et slikt vedtak kan virke meningsløst når man står midt i en vanskelig situasjon der ens barn blir mobbet på skolen. Det kan imidlertid vise seg svært viktig og nyttig dersom det skulle bli aktuelt med erstatningssak pga varige skader som følge av mobbingen.

Hva skal man gjøre hvis man oppdager at barnet er utsatt for mobbing?

Det første foreldre bør gjøre når man oppdager at ens barn blir mobbet/trakassert/utsatt for rasisme eller annen uakseptabel adferd på skolen, er å ta problemet opp med klasseforstander, kontaktlærer eller skolens ledelse.  Elevene selv kan også ta opp saken med sine skolemiljørepresentanter, som er valgt av elevrådet, evt. med helsesøster, som kan hjelpe eleven med å snakke med lærer/rektor, evt. også foreldrene dersom eleven syns det er vanskelig å snakke med foreldrene selv.

Hvis skolen ikke tar problemet alvorlig, kommer med forslag til aktuelle tiltak, fatter enkeltvedtak osv., må eleven selv eller foreldrene be skolen komme med forslag til konkrete tiltak mot mobbing.

*****

Når det oppstår konflikter mellom foreldre og skole i disse sakene, er det ikke uvanlig at dette skyldes uenighet om hva som faktisk foregår. Det hender også at skolen ikke klarer å ta tak i situasjonen fordi den involverer flere elever, og skolen derfor vegrer seg for å «ta parti». Det kan være svært vanskelig å løse slike konflikter, og foreldrene kan ofte føle seg maktesløse i kampen mot skolen.

I slike situasjoner kan det være hensiktsmessig å søke bistand fra advokat – ikke bare fordi advokaten kjenner til regelverket og hva som kan kreves av skolen, men også for å få avlastning i en tung og utmattende prosess.

Klagemuligheter og rett til erstatning for personskade

Dersom skolen ikke tar stilling til en melding om mobbing innen rimelig tid, eller hvis foreldrene ikke er fornøyd med skolens oppfølging, kan det sendes klage til fylkesmannen. Klagen skal formelt sett sendes til rektor ved skolen først, slik at skolen gis anledning til å vurdere saken på nytt – om klagen skal tas til følge. Hvis skolen ikke tar klagen til følge, plikter skolen å sende klagen  videre til fylkesmannen.

Fylkesmannen kan overprøve skolens behandling, og kan gi pålegg om hvordan skolen skal håndtere situasjonen. Skolen er forpliktet til å følge fylkesmannens vedtak i saken.

Hvis mobbing/trakassering/rasisme eller manglende tiltak fra skolens side, har ført til psykisk eller fysisk skade, kan eleven ha krav på erstatning. Hvis man mener seg berettiget til erstatning på et slikt grunnlag, vil det alltid være fornuftig å søke hjelp hos en advokat.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 22 82 84 40 eller direkte på epost post@advokat.no. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet på bakgrunn av en artikkel som er skrevet her.