Trenger du bistand med skilsmisse eller samlivsbrudd? Vi har spesialiserte advokater innen skilsmisseoppgjør, og vår kompetanse gjør at vi kan finne den beste løsningen for deg.

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Dette hjelper vi deg med

En skilsmisse eller et samlivsbrudd er en livskrise og det kan være vanskelig å ta fornuftige valg og beslutninger på egen hånd. Det økonomiske oppgjøret etter samlivet kan omfatte alt du eier, og de avgjørelsene du tar får derfor enorm betydning. Her er det dyrt å trå feil. Stol ikke blindt på egen kompetanse og tro ikke at ektefellen nødvendigvis har dine interesser for øye. Våre advokater behersker de kompliserte reglene for skifte og samlivsbrudd, og har verktøy for beregning av boslodd.

 

 • Boligfordeling
 • Kan du få ektefellebidrag?
 • Skifteoppgjør
 • Vederlagskrav
 • Ektepakt
 • Bruksrett til boligen
 • Offentlig eller privat skifte?
 • Særskilte unntak fra delingen

Likedeling

Likedeling er lovens hovedregel. Samtidig er det avtalefrihet ved oppgjøret, man står mer eller mindre fritt til å avtale en helt annen fordeling, enn den loven legger opp til.

 

Bakgrunnen for likedelingsprinsippet er hensynet til fellesskap som vanligvis er i et ekteskap. Innsatshensynet gjør seg også gjeldende. Det handler om at midlene som er ervervet under ekteskapet til en viss grad er et resultat av ektefellenes felles innsats. Det er dermed rettferdig at disse midlene likedeles.

 

Prinsippet om likedeling gjelder så lenge ektefellene ikke har avtalt noe annet. Likedeling omhandler den verdimessige likedelingen uavhengig av hvem som eier de forskjellige eiendelene. Det er kun de midlene som er felleseie som er gjenstand for likedeling. Midler som for eksempel er særeie, skal ikke likedeles.

Skjæringstidspunktet

Når det skal foretas et økonomisk oppgjør kan det bli uenighet om hvilke tidspunkt for ektefellenes formue som skal legges til grunn. Dette tidspunktet blir kalt skjæringstidspunktet. Det kommer frem av ekteskapslovens § 60 at skjæringstidspunktet er tidspunktet «da begjæringen om separasjon eller skilsmisse kom inn til statsforvalter» eller «skilsmisse kom inn til retten». Skjæringstidspunktet kan også være da «samlivet ble brutt», hvis dette skjedde først. I de fleste tilfeller vil samlivet bli brutt ved fraflytting.

 

Når det kommer til skatt man har til gode kan det forekomme tvist om dette er penger som skal likedeles. Hovedregelen er at de midlene man har tjent og spart under samlivet skal inngå i delingsgrunnlaget. Penger man får igjen på skatten skal dermed likedeles, selv om pengene ikke er utbetalt før skjæringstidspunktet.

 

Når kan man kreve skjevdeling?

Skjevdelingsregelen er en verdiregel, som vil si at den omfatter kroner og øre, og ikke bestemte eiendeler. Etter skjevdelingsregelen kan man skjevdele verdien av formue som man «klart kan føre tilbake til» før «ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen». Det må altså finnes midler på skjæringstidspunktet som klart kan føres tilbake til en av de nevnte skjevdelingspostene for at skjevdeling skal være aktuelt.

Hvordan skal du gå frem ved en skilsmisse?

1

Ektepakt

Veldig få har sikret seg på forhånd med ektepakt. Vi har regler i ekteskapsloven som regulerer hvordan oppgjøret skal foregå. I praksis oppstår det likevel spørsmål om hvem som skal ha de forskjellige eiendelene og hvem som skal overta ansvar for gjeld.

2

Kontakt en advokat

En skilsmisse kan være en tung påkjennelse, det er både følsomt og en vanskelig prosess. I tillegg er det mange regler i ekteskapsloven om hvordan oppgjør skal gjøres. Dette kan våre advokater

3

Dyrt å trå feil

Det økonomiske oppgjøret etter samlivet kan omfatte alt du eier, og de avgjørelsene du tar får derfor enorm betydning. Her er det dyrt å trå feil. Stol ikke blindt på egen kompetanse og tro ikke at ektefellen nødvendigvis har dine interesser for øye.

4

Uenighet om ektepakten?

Om dere ikke kommer til enighet selv med en ektepakt, råder vi om å ta kontakt med en advokat for å løse dette på best mulig måte. Er det også barn involvert kan dette hjelpe for at det ikke skal gå utover dem. Vi ønsker å finne en god løsning for deg som klient.

Saker vi kan hjelpe deg med

Boligfordeling

For veldig mange er boligen det mest verdifulle man eier. Det er dermed fort gjort å bli uenig når verdien av boligen skal deles. Mange krangler om hvorvidt hele boligverdien skal deles likt eller om den ekte ektefellen har krav på en større andel av verdien enn den andre.

feriepenger, usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering, gaver gitt på dødsleie, fusk på eksamen, heltid, arbeidskontrakt, sluttavtale, varsling, testament

Kan du få ektefellebidrag?

Ektefellenes gjensidige ansvar for utgifter og arbeid for felles hushold og behov opphører i utgangspunktet ved separasjon. Dersom den ene ektefellens muligheter til å forsørge seg har blitt dårligere, kan denne i enkelte tilfeller kreve bidrag fra den andre ektefellen. Normalt kan man ikke få bidrag i mer enn tre år.

Skifteoppgjør

Når dere skal skille dere er det viktig å se på formuesforholdet dere imellom. Hadde dere en avtale før dere ble gift? Hva avtalte dere i ektepakten da dere ble gift?

Fravær oppsigelse, Utestengt fusk, Yrkessykdom krav, Utgifter yrkesskade, angrefrist ved kjøp av bobil, Hvordan beregnes AAP, krav til gyldig testamente, arvepakt, erstatning, familievold, oppsigelsesprosessen, ugyldighet

Vederlagskrav

Dette er et unntak fra hovedregelen om likedeling. Man kan for eksempel bli tilkjent vederlag dersom den ene ektefellen på en utilbørlig måte vesentlig har svekket delingsgrunnlaget (altså verdiene som skal deles). Ekteskapsloven § 63.

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter, avhjelp, arbeidstillatelse, forbrukerkjøpsloven

Ektepakt

Det er ikke uvanlig å opprette ektepakt. Målet er da som regel at man ønsker å omgå lovens hovedregel om likedeling. Ektepakter kan også være en kilde til uenighet – hva var det egentlig man mente når man inngikk ektepakten for 15 år siden? Ektepakter kan altså både bidra til å avklare hva som skal skje på skiftet og skape en ny uklarhet.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon, flytte, opplysningsplikt

Bruksrett til boligen

Selv om en ektefelle formelt sett verken er eneeier eller medeier i felles bolig kan vedkommende bli tilkjent bruksrett til boligen. Dette er særlig aktuelt når det er barn involvert. Bruksretten er ikke vederlagsfri. Den som blir tilkjent bruksrett må betale markedsleie.

sameie, hybler, kaldtvann, kledningen på huset, plan- og bygningsloven, punktfeste, forkjøpsrett, leieboligen, utleie, heve, leiligheten, ulovlig

Offentlig eller privat skifte?

Etter et samlivsbrudd kan det oppstå uenighet om hvordan partene skal for dele eiendeler og gjeld. Mange løser uenigheten uten å reise sak for domstolene. En tvist (uenighet) kan bringes inn for en domstol som et ordinært søksmål. Alternativt kan det bes om offentlig skifte av boet. Ved et offentlig skifte avgjøres uenighetene/tvistene mellom partene av retten.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne, arv, fond, aksjer, konkurs, tapsbegrensningsplikt, oppdragstaker, opplysningsplikt, arver, fetter, boligkjøp, eiendomsmegleren, opplysningsplikt

Særskilte unntak fra delingen

Dette gjelder eiendeler en ektefelle kan holde utenfor delingen som - eiendeler som utelukkende tjener ektefellens personlige bruk. rettigheter innen trygdeordninger, offentlig eller privat pensjonsordning. andre eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller som er av personlig karakter.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Begge krevde å overta boligen etter skilsmisse

  Ekteparet anla et småbruk på en tomt som var gitt i gave av foreldrene til kona. Boligen eide ektefellene med en halvpart hver. Når ekteskapet tok slutt i 2010 ble ikke partene enige om hvem som hadde rett til å få boligen. Begge krevde å få overta boligen.

  Kvinnen fikk bruksrett
  Ektefellene hadde sammen innbrakt eiendommen i ekteskapet. Ingen av partene fikk ta ut boligen til seg, men hustruen ble sikret bruksrett til boligen, som var eid i felleskap.

  Kona hadde sterk tilknytning Retten kom til at partene stod temmelig likt, men siden tomten var skilt ut fra kona sin families tomt og at familiegården grenset mot boligtomten, gjorde at hun burde få overta boligen. Kona fikk dermed rett til å beholde boligen, mot å betale ut ektefellens eierandel.

 • Inngikk oppgjørsavtale etter ekteskapet - to måneder senere var aksjene verdt millioner

  Etter 11 års ekteskap krevde mannen skilsmisse. Ektefellene tegnet en avtale om hvordan oppgjøret skulle gjennomføres, kort tid etter steg verdiene til mannen i været. Saken gikk for Høyesterett i 2001.

  Partene inngikk en oppgjørsavtale
  I korte trekk fikk kona i oppgjørsavtalen parets tidligere bolig med innbo, mens mannen beholdt aksjene i selskapet han var partner i. Partene var enig om skjæringstidspunktet, tidspunktet for når eiendelen skulle verdsettes. Kort tid etter skjæringstidspunktet steg aksjene til mannen drastisk i verdi, grunnet en emisjon. Kvinnen reiste sak mot sin eksmann og krevde at avtalen skulle revideres eller settes til side, ettersom den var urimelig for henne. Selv om mannen utelot opplysninger, var derimot ikke forsømmelsen tilstrekkelig for å kreve avtalen tilsidesatt. Mannen vant frem og avtalen ble kjent gyldig. Han fikk beholde sine verdier knyttet til aksjene i selskapet.

 • Skjevdele arv som er brukt til felles lån

  Står en eiendom i den ene ektefellens særeie, men dere har tatt opp felles boliglån til å nedbetale denne gjelden? Da er det viktig at dere har en god ordning. I en tidligere sak vi hadde hvor mannen reiste sak om en hyttetomt han sto alene med på gjeld selv om hytten var særeie av kona, mente han at dette ikke var rettferdig. Retten kom til en løsning på skjevdeling og regnet med inflasjonsjusteringen som tilsvarte 25% ved ekteskapets slutt. Dette kan være ganske komplisert med skjevfordeling og rettighetene her, derfor er det lurt å ha med deg en advokat.

 • Ektepakt som gir ulik formue etter skilsmisse?

  I en sak hvor mannen satt igjen med 7 ganger større formue enn kona på bakgrunn av at hun mente ektepakten var urimelig. Ekteparet delte formuen slik de hadde avtalt i ektepakten sin. Paret hadde inngått ektepakt om totalt særeie før ekteskapet gikk i stykker. Kona følte seg lurt og mente dette ikke var et rettferdig grunnlag og reiste sak. Likevel mente retten at ektepakten ikke var urimelig og mannen vant saken i retten.

 • Bidrag i hjemmet kan gjøre deg til medeier av bolig

  Når en av foreldrene som arbeidet fulltid, reduserer sin arbeidstid til halv stilling for å bli hjemmeværende med barn. Dette innebærer at den forelderen som har blitt hjemme og frigjort sin arbeidstid for å utføre såkalt omsorgsarbeid.
  I en sak vi hadde for retten hvor mor var hjemme med barn i en alder hvor yngste var 11 år. Retten konkluderte i at kona var medeier med 40% i boligen grunnet arbeidet. Og eierandelen ble ikke 50% da mannen hadde innskudd i arvemidler.
  At kona var hjemme, tilsvarte i hennes tilfelle lik linje som en arbeidsdag og retten tok også med at hun hadde gått ned i stilling for å være hjemme med barn. Dette vil ikke gjelde alle tilfeller og vil bli tatt en helhetsvurdering.

Våre advokater

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på sine tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Hos oss undersøker vi alltid om du kan ha krav på at dine advokatutgifter skal dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp eller gjennom ulike forsikringsordninger

 

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Får du fri rettshjelp ved skilsmisseoppgjør?

Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 350 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 540 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en ordning hvor staten betaler dine advokatutgifter, foruten en liten egenandel. Osloadvokatene gjennomgår reglene med deg i første møte slik at du er trygg på dine advokatutgifter. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om oppdrag. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring