Barnebortføring og straffeansvar

Barnebortføring, straffeansvar, advokat, advokat.no, osloadvokat, osloadvokatene, advokat oslo, advokater

En typisk barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder.

Hvem kan få straff ved barnebortføring

Hittil har den som barnet har fast bosted hos, kunnet bortføre barnet til utlandet uten å risikere straffeansvar.

Straffeloven § 216 var tidligere kun en straffebestemmelse som rammet en samværsforelder som ulovlig bortførte barnet til utlandet.
Nå er altså dette straffbart uavhengig av om det er bostedsforelderen eller samværsforelderen som utfører handlingen, forutsetningen er at den gjenværende forelder hadde del i foreldreansvaret.

Barnets interesser i fokus

Dette er en svært viktig endring fra tidligere lovbestemmelse. Regjeringen har valgt å fokusere på barnets interesser – og det faktum at det for barnet vil kunne være like dramatisk og traumatisk uavhengig av om bortføringen skjer av bostedsforelderen eller samværsforelderen. Med lovendringen ønsker lovgiver også å verne om barnets muligheter for kontakt og samvær med begge sine foreldre (forutsatt at det er i samsvar med barnets beste).

Den som utfører eller medvirker til ulovlig barnebortføring kan dømmes til fengselsstraff inntil tre år. Dersom det foreligger formildende omstendigheter kan bøter i stedet anvendes.

Lovendringen trer i kraft 11.5.2012.

Kontakt advokat.no om du har spørsmål vedrørende barnebortføring

Advokat Mariann Næss har lang erfaring med barnebortføring og saker der en av foreldrene har tatt med seg et eller flere barn til utlandet uten samtykke fra den andre av foreldrene.
Epost naess@advokat.no telefon 959 38 186