Utsatt for vold?

Mange opplever langtidsvirkninger etter å ha vært utsatt for vold/overgrep som medfører forringet livskvalitet og vanskeligheter med å være i full jobb. I slike tilfeller kan fornærmede ha krav på menerstatning og erstatning for fremtidig inntektstap, dette i tillegg til eventuell oppreisningserstatning fornærmede fikk i forbindelse med straffesaken.

Plager av fysisk og psykisk art over tid medfører forringet livskvalitet, men har også ofte store økonomiske konsekvenser. Det er derfor viktig at fornærmede i saker som dette kjenner til sine muligheter for å få erstatning. I saker om vold/overgrep er det vanlig at fornærmede får oppreisningserstatning i forbindelse med straffesaken. Dette er en erstatning som skal bøte på de ikke –økonomiske konsekvensene av at man har vært utsatt for krenkelser, et ”plaster på såret”. Når man som fornærmet over tid opplever å ikke fungere som vanlig i hverdagen, kan man i tillegg ha krav på erstatning som skal være en kompensasjon for at man må leve med plager. Dette kalles menerstatning.

Menerstatning kan kreves av gjerningspersonen selv, eller man kan søke Kontoret for voldsoffererstatning om å utbetale menerstatning. En del av prosessen i slike saker er at en lege/psykolog vurderer om fornærmede har varige, medisinske mén. Størrelsen på ménerstatningen vil bero på hvor omfattende plagene til fornærmede er. I vår praksis ser vi at vanlige plager som depresjoner, konsentrasjonsvansker og lignende kan gi grunnlag for utbetaling av menerstatning.

Det er viktig at fornærmede er oppmerksom på at det er en frist for å fremsette krav om menerstatning.

Fornærmede har ofte krav på hjelp fra advokat med å vurdere krav om menerstatning uten selv å måtte betale for slik advokatbistand. Særlig gjelder dette dersom man har hatt bistandsadvokat under straffesaken eller har lav inntekt. Vi vil anbefale å benytte advokat i saker som dette, særlig kan dette med frist for fremsettelse av krav være et komplisert juridisk spørsmål. I vår praksis har vi flere eksempler på at fornærmet har fått menerstatning selv om det har gått lang tid siden krenkelsen/overgrepet.

Når fornærmede opplever å ha varige plager som går ut over evnen til å arbeide, vil fornærmede kunne ha krav på erstatning for tapt arbeidsinntekt, samt tap av fremtidig arbeidsinntekt.