Våre advokater har spesialkompetanse på alle typer forsikring, både skadeforsikring og personforsikring. Vi sørger for at du får det du har krav på.

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Dette hjelper vi deg med

Forsikringsretten har blitt et omfattende fagområde og omhandler ofte betydelige verdier. Saken kan reise kompliserte problemstillinger og omfatte viktige gjenstander. Forsikringsselskapene har ekspertise og ressurser noe som gjør at de som rammes av en skade eller ulykke ofte føler behov for bistand. Vi har spesialiserte advokater som kan bistå både bedrifter og privatpersoner. Vi bistår i å avklare forsikringsforhold og sikrer at du får det du har krav på.

 • Husbrann
 • Sopp- og råteskader
 • Vannskader
 • Drenering og fuktskader
 • Reise
 • Innbo
 • Ulykke
 • Personskade

Forsikringsavtalen

Grunnlaget for forsikringsselskapets ansvar er forsikringsavtalen. Vilkårene i forsikringsavtalen kan være ulike avhengig av hva slags forsikring man har tegnet, og hvilket forsikringsselskap man har inngått avtale med. Det er dermed viktig å sette seg godt inn i avtalen. Dersom det ikke er avtalt noe, begynner selskapets ansvar å løpe når forsikrede godtar vilkårene. Skal selskapets ansvar begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunkt er angitt, begynner ansvaret kl. 00.00. Gjelder forsikringen til en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, opphører ansvaret kl. 24.00. Skal forsikringen fornyes, eller ønsker selskapet å endre forsikringsavtalen, må det gis et varsel om dette til den forsikrede.

 

Avkortning av forsikringsutbetaling

I de tilfellene der forsikringstaker har forvoldt forsikringstilfellet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan forsikringsutbetalingen falle bort i sin helhet eller reduseres/avkortes. Dersom forsikringsselskapet anser seg som fri for ansvar, må en slik melding gis til forsikringstakeren uten ugrunnet opphold. Hva “uten ugrunnet opphold” innebærer, er det vanskelig å si noe generelt om. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men det er klart at forsikringsselskapet må få rimelig tid til å ta standpunkt til avkortningsspørsmålet. Dersom det foreligger behov for granskning og etterprøving gjennom takstmenn, utredere og innhenting av opplysninger, tilsier dette en lengre frist. Utgangspunktet er imidlertid at forsikringsselskapet har en relativt kort frist på seg.

 

Forsikringsselskapet kan ikke redusere forsikringsutbetalingen der forsikringstaker kun har utvist simpel uaktsomhet. Simpel uaktsomhet kan være ulike former for slurv og ubetenksomhet. Dersom du har mottatt et varsel fra forsikringsselskapet om bortfall eller avkortning av forsikringsutbetalingen anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat.

 

Plutselige og uforutsette skader

Dreier det seg om forsikring i forhold til en tingskade er ofte kravet fra forsikringsselskapet at det må ha vært en plutselig og uforutsett skade. Dette er skjønnsmessige vilkår som de ulike forsikringsselskapene vurderer noe ulikt. Utgangspunktet er imidlertid at i “plutselig” ligger det at skaden må oppstå raskt. Skaden må altså oppstå innenfor et avgrenset tidsrom. “Uforutsett” forstås gjerne på samme måte som overraskende eller uberegnelig. Et eksempel på en plutselig og uforutsett skade kan være en husbrann eller skade som følge av et lynnedslag. Det er vanskelig å trekke noen konkrete grenser for hva som omfattes av begrepene. Vi anbefaler deg dermed å bli bistått av advokat i slike saker.

Hva gjør du dersom du trenger hjelp med forsikringsretten din?

1

Har du forsikring?

Det finnes en forsikring for omtrent alt. Skadeforsikring, eierskifteforsikring og innbo- eller reiseforsikring er alle eksempler på forsikringsmuligheter som kan dekke ditt tilfelle.

2

Sjekk forsikringsavtalen

Det er vilkårene i forsikringsavtalen som setter rammene for hva du kan ha krav på.

3

Meld skade

Det viktigste du kan gjøre på egenhånd er å skriftlig kontakte forsikringsselskapet ditt og eventuelt den ansvarlige. Med en gang blir du klar over at du har et krav eller det har oppstått skade, meld ifra. I forsikringsretten løper det viktige frister, og erstatningskrav kan gå tapt hvis man er for sent ute.

4

Ta kontakt med advokat

Mener du oppgjøret fra forsikringsselskapet er feil? Vi erfarer at flere får feil utbetaling eller ikke får utbetaling til tross for at de har krav på det. da bør du ta kontakt med en advokat. En advokat vil kunne bistå deg i å skrive en klage til Finansklagenemnda, som vil se over saken din på nytt. Får du ikke medhold i klagen vil man også kunne ta ut søksmål for domstolene.

Saker vi kan hjelpe deg med

byggemelding, ikke byggemeldt, råte, nabovarsel, bolig, dispensasjon, tomtefeste, støy, trampoline, naboloven, offentlige godkjennelser

Husbrann

Dersom boligen din blir utsatt for brann, vil en forsikring kunne dekke skadene dine. I visse tilfeller får man imidlertid ikke den hjelpen fra forsikringen som man forventer. Vi bistår deg i kampen med forsikringsselskapet.

sameie, hybler, kaldtvann, kledningen på huset, plan- og bygningsloven, punktfeste, forkjøpsrett, leieboligen, utleie, heve, leiligheten, ulovlig

Sopp- og råteskader

Sopp- og råteskader er et vanlig problem i boliger. Om du har krav på forsikring eller ikke, er avhengig av de enkelte forsikringsvilkårene.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon, flytte, opplysningsplikt

Vannskader

Vannskader kan føre til store skader. Ved vannskader vil det typisk oppstå spørsmål i forhold til hvilke deler av de aktuelle skadene som omfattes av forsikringen.

Drenering og fuktskader

De fleste forsikringsselskaper dekker plutselige og uforutsette vannskader på boligen. I tilknytning til drenering og fukt blir det ofte spørsmål om disse vilkårene er oppfylt.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven, kjøpere, kjøp, feilene

Reise

Reiseforsikringen dekker for eksempel tyveri, forsinket eller mistet bagasje og utgifter som følge av sykdom på reisen.

samvær, næringslokale, opplysningsplikt, undersøkelsesplikt, eiendom, neste generasjon

Innbo

Innbo er ting du eier og bruker hjemme, det kan for eksempel være en sofa eller et kjøleskap. Innboforsikringen dekker verdien på innboet dersom det skulle skje noe.

Ulykke

Ulykker skjer når du minst venter det. Med ulykkesforsikring er du økonomisk sikret og kan fokusere på å bli frisk.

pensjonsoppsparing, samlivsbrudd

Personskade

Med personskade menes skade på person. Skaden kan både være av fysisk og psykisk karakter

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Fuktskader på badet - boligkjøperforsikring

  Før paret begynte å bruke badet i deres nye bolig ville de være sikre på at gulvet var tett. De kontaktet dermed en fagmann for å foreta undersøkelsene. Da fagmannen oppdaget at det var fukt i baderomsgulvet tok paret kontakt med boligkjøperforsikringen sin. Paret hadde stiftet boligkjøperforsikring med HELP for å være sikret i tilfelle det skulle oppstå tvist i forbindelse med kjøpet. Hos HELP var det imidlertid lite hjelp å få, de mente at det var meningsløst å gå videre med saken. Paret kontaktet dermed Osloadvokatene.

   

  I tingretten vant kjøper over selgers forsikringsselskap, og selger ble dømt til å gi kjøper 375 000 kr i prisavslag. Avgjørelsen ble tatt på grunnlag av de samme bevisene som HELP hadde tilgang til da de mente at det var meningsløst å gå videre med saken. Vår erfaring er at forsikringsselskapenes ofte avslutter saker som burde vært ført videre. Vi anbefaler dermed at du lar deg bli bistått av advokat.

   

  I forsikringsavtalen med HELP fremgikk det at dersom kunden på egenhånd vinner frem med en sak som er avsluttet hos forsikringsselskapet, skal boligkjøperens utgifter dekkes. Dette inkluderer både utgifter til advokat, samt betaling for sakkyndige og rettsgebyrer. Paret fikk dermed alle sine utgifter dekket, samt et prisavslag på 375 000 kr.

 • Boligbrann - forsikring

   

  En bolig som mannen hovedsakelig brukte til oppbevaring brant ned og ble totalskadet. Etter brannen leverte mannen inn en tapsliste over innbo han krevde erstattet. Mannen hadde boligforsikring og innboforsikring hos forsikringsselskapet Tryg.

   

  Tryg nektet å betale erstatning ettersom de mente at mannen selv hadde fremkalt brannen. Videre hevdet Tryg at mannen hadde opptrådt svikaktig ved å bevisst kreve uriktig dekning av snøscooterutstyr, en vannpumpe og to utelamper. Tryg viste til at det ikke var funnet spor etter snøscooterutstyret og vannpumpen på branntomten, i tillegg til at faren også hadde krevd erstattet lampen fra sitt forsikringsselskap. Mannen mente på sin side at han ikke bevisst hadde gitt uriktige opplysninger. Han reiste derfor sak mot Tryg med krav om oppgjør.

   

  I forhold til lampene hevdet mannen at han var den rettmessige eieren av disse, og at han dermed hadde krav på å få de erstattet. Retten var enige med mannen og mente at det ikke var grunnlag for å tvile på at mannen var den rette eieren. At faren også hadde krevd dekket lampene fra sitt forsikringsselskap var ikke avgjørende. I forhold til snøscooterutstyret og vannpumpa fant retten grunnlag for forsikring også for disse gjenstandene. Videre mente retten at det ikke var tilstrekkelige bevis for at mannen hadde fremkalt brannen selv. Retten konkluderte dermed med at det ikke var gitt uriktige opplysninger, og at han dermed hadde krav på hele forsikringssummen. Mannen fikk også sine saksomkostninger dekket av Tryg.

 • Kvinne skadet i traktor - fikk 1,6 millioner kroner fra forsikringsselskapet

  Da kvinnen var 17 år skulle hun hjelpe sin far med å trekke en traktor med en annen traktor. Taustroppen røyk og kroken fløy gjennom ruta og traff kvinnen i panna. Hun fikk en knusningsskade i pannen og fikk senere påvist en “hjerneorganisk skade”. I senere tid opplevde kvinnen hodepine, nedsatt utholdenhet og kognitiv svikt. Skadene førte til at kvinnen brukte 2 år mer enn normert tid på videregående skole, samt at i ettertid har hun aldri klart å jobbe mer enn 40 %. Jenta krevde dermed erstatning for sine utgifter, tapte inntekter og menerstatning.

   

  Traktoren som jenta satt i var forsikret hos Tryg. Tryg var enig i at det forelå nødvendig ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør etter ulykken. Spørsmålet var om det var sammenheng mellom ulykken, skaden og det økonomiske tapet som jenta hadde hatt.

   

  Retten kom til at reduksjonen i jentas kognitive evne fulgte av hodeskaden fra ulykken. Det var ingen andre fremtredende medisinske forklaringer på skaden, og jenta hadde opplevd brosymptomer fra ulykkesdagen og frem til den kroniske fasen. Jenta sin helsetilstand ga henne en medisinsk invaliditet på 24 %. Dette ga jenta krav på 200 000 kroner i menerstatning. Videre la retten til grunn en ervervsmessig uførhet hos jenta på 50 %. Dette førte til en samlet erstatning for fremtidig og tapt inntekt på 1,4 millioner kroner. I tillegg fikk kvinnen dekket sine saksomkostninger.

 • Kjøpte bolig - fikk tilbakebetalt 1,7 millioner kroner

   

  En kjøper inngikk kontrakt med et ektepar om kjøp av deres bolig for 1 700 000 kr. Før avtaleinngåelsen hadde kjøper vært på visning og mottatt salgsprospekt, egenerklæringsskjema og tilstandsrapport utarbeidet av takstmann. Kort tid etter at kjøper tok over boligen ble det oppdaget lekkasje fra taket i grillhuset, samt avvik ved det elektriske anlegget. Det ble også oppdaget vond lukt på badet og insekt i tømmerkassen. Kjøper reklamerte dermed overfor selgers eierskifteforsikring og krevde prisavslag.

   

  Et halvt år etter kjøpet oppdaget kjøper at taket også var angrepet av insekter. Terassefundamentet var i tillegg råteskadet. Kjøper fraflyttet boligen kort tid etter og fremmet krav om heving og erstatning for utgifter til erstatningsbolig, samt kostnader til innhenting av takstrapporter.

   

  Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering kom retten frem til at det forelå flere mangler ved boligen. Videre kom retten til at utbedring av manglene ville komme på kr. 650 000 kr. Utbedringskostnadene sett i sammenheng med manglenes art og omfang ga kjøper rimelig grunn til å fri seg fra kontrakten. Kjøper fikk dermed heve kjøpet. Selger måtte sammen med sin eierskifteforsikring betale kjøper tilbake 1,7 millioner kroner, i tillegg til erstatning på 165 798 kr. Kjøper fikk også sine sakskostnader dekket, herunder 263 668 kr.

 • Falt ned fra stige - Advokatbistand økte erstatning med 1 million kroner

  Mannen falt ned fra en stige, og ble påført skader i rygg og nakke. Skadene førte til at mannen ble 100 % ufør. Forsikringsselskapet mente på sin side at skadene alene ikke var grunnen til at mannen hadde falt ut av jobb, slik at erstatningssummen ble satt lavere enn det vi i Osloadvokatene mente var riktig. Vi gikk dermed inn i forhandlinger med forsikringsselskapet.

   

  I forhandlingene argumenterte vi for hvorfor fallulykken var den utslagsgivende årsaken til at mannen ikke lenger var i stand til å være i arbeid. Forhandlingene ble helt avgjørende, og resulterte i at forsikringsselskapet godtok økning av erstatningen. Klienten ble tilkjent over 1 millioner kroner mer enn det første tilbudet. Klienten fikk også dekket alle advokatkostnader av forsikringsselskapet.

Våre advokater

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringsselskapet advokatkostnadene?

Dersom du står overfor en forsikringssak vil ofte ditt eller motpartens forsikringsselskap dekke dine advokatutgifter. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med forsikringsselskapet og sender deg bare regning på egenandel. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring