Erstatning for alternative behandlingsformer

Idag er det mulig å få erstattet også behandling for alternative behandlingeformer. Utgangspunktet her var den såkalte Psykologdommen fra Rt 2003 s. 1358.

Advokat Arne Heiestad.

I den prinsipielle psykologdommen fra 2003 uttalte høyesterett følgende:

«Når det dernest gjelder de mer alternative behandlingsformer, må det – slik jeg ser det – trekkes en grense mot det som ikke anses som medisisnk relevant. Men innenfor en slik ramme bør rettsvesenet være varsom med ytterligere overprøve tilbud som den skadelidte benytter seg av for å bli firsk eller for å bedre sin helse, ganske særlig når behandling allerede er gjennomført. Jeg anser slike utgifter – med et klart forbedringssiktemål – står i en annen stilling enn de mer langsiktige fremtidige utgifter til pleie, omsorg og tilsyn, der det offentlige tilbudet i utgangspunktet må danne en grense for det som er erstatningsberettiget, jf. Rt. 2002-1436 med videre henvisninger.»

Uttalelsen fra Høyesterett er blitt gjengitt i mange senere dommer innen erstatningsrett. Nå sist ble den også vist til i en fersk dom fra Lister tingrett i Farsund der det ble akseptert erstatning for utgifter til osteopat.

Utgiftene til Osteopat ble der satt til kr 48 000,- for lidt tap og til kr 5 000,- pr år for fremtiden. Den som var skadet hadde sagt at han hadde utbytte av disse behandlingene, men Dr. Berstad hadde uttalt seg negativt om behandlingene som innebar en manipulasjon av skadelidtes nakke, og forsikringsselskapet mente derfor at behandlingen var kontradisert.

Retten kom til at utgiftene skulle dekkes. Retten kom videre til at utgiftene ikke ville bli dekket av det offentlige.