Pasientskade

pasientskade, osloadvokatene, advokat, advokat oslo, advokat i oslo, advokat, advokater

Når du får hjelp av helsevesenet, er dette med et ønske om å bli frisk. Man forventer ikke en forverring av tilstanden. Likevel kan det også i helsevesenet forekomme svikt. Advokat.no har erfaring fra pasientskade, og kan bistå med å fremme krav om erstatning.

Krav på erstatning ved pasientskade

Alle former for medisinsk behandling innebærer en form for risiko, og av og til kan det gå galt. Dersom du påføres en skade, og denne skyldes svikt ved den medisinske behandlingen du har mottatt, kan du ha krav på erstatning. Tidligere var man henvist til å kreve erstatning fra behandlingsstedet, noe som medførte advokatutgifter og risikoen som en rettslig prosess innebærer. Nå er det Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler erstatningskrav etter pasientskader. Selve behandlingen i NPE er kostnadsfri.

Pasientskadeloven

Det følger av pasientskadeloven at det må foreligge en svikt ved den helsehjelpen du har undergått. Typiske eksempler er feilbehandling under operasjon, mangelfull informasjon om behandlingen og forsinket diagnose. Det kan også ytes erstatning dersom skaden er oppstått grunnet teknisk svikt ved behandlingsstedets utstyr, smitte eller infeksjon, bivirkninger ved vaksinasjon eller dersom skaden er ekstraordinær.

Pasientskaden må også ha medført et erstatningsmessig tap. Dette kan være inntektstap, merutgifter til egenandeler for medisinsk behandling, transportutgifter mv. Videre vil du ha krav på menerstatning dersom skaden er varig og betydelig. Det må dessuten være rimelig sammenheng mellom feilbehandlingen og skaden/tapet (årsakssammenheng). Dette er komplisert erstatningsrett, som advokat.no hjelper deg med.

Advokat ved pasientskade

Advokat.no bistår deg ved søknad om pasientskadeerstatning, og ved utmåling av erstatning. Dersom NPE kommer til at det foreligger en pasientskade, vil kostnadene til advokat dekkes av Norsk pasientskadeerstatning.
Hvis kravet om erstatning blir avslått helt eller delvis, vil det forsikringsselskap der du har innboforsikring kunne dekke dine advokatutgifter ved tvisten. Vi ordner alt det praktiske med forsikringsselskapet.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no