Mister skadelidte erstatning for lidt og fremtidig inntektstap når det tidligere er inngått avtale om oppgjør ”alt inklusive”

Det er mange skadelidte som inngår avtaler med forsikringsselskapene etter skader.

En person som i 1996 var passasjer i en minibuss og som ble påkjørt av en personbil i stor hastighet ble påført nakkeskader.

Hun fremmet krav om erstatning for påførte merutgifter ved fysikalsk behandling. Det var uenighet mellom skadelidte og forsikringsselskapet om det forelå årsakssammenheng mellom ulykken og behandlingsbehovet, men etter forhandlinger ble partene enige om et oppgjør på 50 000 kroner «alt inklusive».

Plagene førte senere til at skadelidtes ervervsevne ble redusert med 50 %, og hun fremmet krav overfor forsikringsselskapet for lidt- og fremtidig inntektstap. Forsikringsselskapet avviste kravet under henvisning til at det ikke forelå årsakssammenheng, og at vilkårene for gjenopptak av erstatningssaken ikke var oppfylt.

Høyesterett tok i 2013 stilling til om den tidligere avtale om oppgjør ”alt inkusive” stengte for å fremme kravet. Høyesterett fant at avtaleloven § 36 måtte føre til at kravet på lidt- og fremtidig inntektstap kunne fremmes. Det må imidlertid i det enkelte tilfellet foretas slik avveining som avtaleloven § 36 gir anvisning på.

Dette innebærer at du, selv om du har enn gått en avtale om endelig oppgjør, i visse tilfeller kan kreve erstattet også nye tap som oppstår etter at avtalen er inngått. I disse tilfellene vil forsikringsselskapene ofte avvise kravene og du bør rådføre deg med en advokat for å nå frem med kravet ditt.

Ta gjerne kontakt med meg på tlf 930 01 850 eller på epost aasvang@advokat.no. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.