Forsikringsselskap må varsle om svik uten ”ugrunnet opphold”

Dersom et forsikringsselskap mener at det ikke er grunn til å betale ut et forsikringskrav etter tyveri, brann e.l må forsikringsselskapet gi forsikringstakeren beskjed uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med det forhold som medfører at fritaksregelen kan anvendes.

Høyesterett hadde en prinsipiell sak til behandling i 2013.

Høyesterett så her nærmere på forsikringsavtaleloven §4-14. Der gis det regel om at et forsikringsselskapet må varsle forsikringstakeren så snart de finner forhold som gjør at de vil kreve seg helt eller delvis fri for ansvar. Denne fristen kan starte å løpe selv om selskapet ikke har hatt fullt kjennskap til alle forhold i saken som kan begrunne ansvarsfritak. En kvalifisert mistanke kan være nok.

I den konkrete saken kom Høyesterett til at mye kunne tale for at reklamasjonsfristen tok til å løpe allerede da det i forbindelse med skademelding etter brann ble gitt informasjon om pågripelse og varetektsfengsling på grunn av mistanke om ildspåsettelse.

I alle fall startet fristen da selskapet ble kjent med at det var tatt ut tiltale for brannstiftelse. Selv om selskapet kunne avvente rettskraftig dom hadde de en særlig plikt til å følge opp saken noe selskapet ikke gjorde.

Forsikringstager ble frifunnet i tingretten, mens forsikringsselskapet først etter 1 år og 1 måned etter frifinnelsen varslet at de ville nekte å utbetale forsikringen. Høyesterett kom, etter en konkret vurdering, til at selskapets tidsbruk ikke var påkrevd og at reklamasjonen var foretatt for sent.

Dersom du kommer i en situasjon der forsikringsselskapet ikke vil betale ut det du mener å ha krav på etter en skade bør du kontakte advokat så snart som mulig, slik at vi kan vurdere om reklamasjonen er fremsatt rettidig eller om det foreligger tilstrekkelig grunnlag for nektelse av utbetaling evt. avkortning.

har du slike spørsmål kan du gjerne ta kontakt med advokat Heidi Åsvang på tlf. 930 01 850 eller på epost aasvang@advokat.no