Utsatt for vold/overgrep – dine rettigheter etter dom

Vi opplever i vår advokatpraksis at mange har stor nytte av å ha en advokat å rådføre seg med også når straffesaken er ferdig. Mange som har vært utsatt for vold/overgrep opplever frykt for gjerningspersonen også etter at han/hun er domfelt. I denne artikkelen vil vi gjennomgå dine rettigheter med hensyn til å få informasjon om gjerningspersonen og soningen av fengselsstraffen, samt dine muligheter til å få politiets eller rettens hjelp til å forhindre at gjerningspersonen tar kontakt med deg.

Mange opplever langtidsvirkninger etter å ha vært utsatt for vold/overgrep som medfører forringet livskvalitet og vanskeligheter med å være i full jobb. I slike tilfeller kan man ha krav på ménerstatning i tillegg til eventuell oppreisningserstatning man fikk i forbindelse med straffesaken. Dette temaet er behandlet i en egen artikkel.

Det er ikke uvanlig at politiet/retten ilegger gjerningspersonen besøksforbud under etterforskning av saken. Men også under gjerningspersonens soning av straffen og etter at soningen er gjennomført kan en fornærmet ha krav på besøksforbud. Det er de samme regler for å ilegge besøksforbud som gjelder etter dom, men i vår praksis erfarer vi at det kan være vanskeligere å få beskyttelse i form av et besøksforbud jo lengre tid som går etter at straffesaken er gjennomført. Det kan derfor være hensiktsmessig å få hjelp av bistandsadvokat. Av samme grunn er det viktig å være oppmerksom på at gjerningspersonen i forbindelse med straffesaken kan ilegges kontaktforbud av retten. Ordningen med kontaktforbud er etter vår erfaring brukt for lite, noe som sannsynligvis skyldes at politi og påtalemyndighet eller bistandsadvokater ikke informerer de fornærmede om ordningen. Ordningen med kontaktforbud gir forutberegnelighet og trygghet til fornærmede og ofte ilegges kontaktforbud for en lengre tidsperiode enn ordinært besøksforbud, for eksempel for tre år. Det er påtalemyndigheten som formelt skal be retten om å ilegge kontaktforbud, dette gjøres samtidig med påtalemyndighetens påstand om straff ved straffesakens avslutning. Ofte vil påtalemyndigheten be retten om kontaktforbud etter anmodning fra den fornærmede eller fornærmedes bistandsadvokat.

Som fornærmet har du også som regel et lovfestet krav på informasjon om domfeltes soning. Mange opplever det som betryggende å vite at de blir varslet når domfelte har permisjon fra fengselet og får vite når domfelte blir løslatt. Det er kriminalomsorgen/fengselet som vurderer om du som fornærmet skal ha informasjon om soningen. Dersom du skal være trygg på å få informasjon, bør du sende en skriftlig henvendelse til kriminalomsorgen/fengselet eller få hjelp av bistandsadvokat til dette.