Bistandsadvokatordningen i korte trekk

Bistandsadvokat

Etter bistandsadvokatordningen har den som har blitt utsatt eller forsøkt utsatt for visse sedelighetsforbrytelser eller alvorlige voldsforbrytelser krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Vilkårene for retten til bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107a. I første rekke har en et ubetinget krav på bistandsadvokat dersom man mener å ha blitt utsatt for eller forsøkt utsatt for nærmere angitte forbrytelser:

  • Voldtekt
  • Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold
  • Seksuell omgang med barn
  • Incest
  • Familievold
  • Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse

Videre har man krav på bistandsadvokat dersom en er påført betydelig fysisk eller psykisk skade, for eksempel etter vold og mishandling.

Etterlatte har krav på bistandsadvokat dersom en mindreårig er død som følge av en straffbar handling. Dersom vedkommende ikke er mindreårig kan etterlatte etter en skjønnsmessig vurdering likevel få oppnevnt bistandsadvokat.

Ved tilfeller som faller utenfor de ovenfor nevnte kan en etter en helhetsvurdering få oppnevnt bistandsadvokat, dersom særlige grunner medfører at det er behov for dette.

Hva gjør en bistandsadvokat?

Bistandsadvokatens hovedoppgave er å ivareta fornærmedes interesser under etterforskning og eventuelle straffesak. Fornærmedes hovedinteresser består normalt i å få gjerningsmannen tiltalt og dømt, samt å få erstatning og oppreisning. Advokaten bistår både med erstatningskrav i straffesaken og ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Videre skal advokaten minske den psykiske belastningen for fornærmede ved veiledning og informasjon, og ved å forberede fornærmede på den forestående rettssaken.

Behov for bistandsadvokat?

Våre advokater har lang erfaring innen oppdrag som bistandsadvokat. Advokaten betales av det offentlige. Ta kontakt i dag for en fri vurdering av hvordan vi kan bistå deg