Bistandsadvokat

Bistandsadvokat advokat

Har du vært utsatt for overgrep eller vold vil du ha krav på gratis bistandsadvokat. Vi stiller opp som din bistandsadvokat og ordner alt det pratiske for deg.

Har du vært utsatt for en straffbar handling vil du kunne ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder først og fremst dersom du har pådratt deg en betydelig fysisk eller psykisk skade om følge av den straffbare handlingen. Man har og krav på bistandsadvokat i enkelte andre saker av svært personlig karakter, så som sedelighetssaker og ved krenkelse av besøksforbud.

Utgifter til bistandsadvokat dekkes av det offentlige. Vi bistår deg med å avklare om du har rett til bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten støtter deg gjennom alle trinn av saken. Vi kan være med ved anmeldelse hos politiet, følge opp etterforskningen, ev. bistå deg i forbindelse med din forklaring for retten og fremme erstatningskrav dersom der er grunnlag for det.

Vi hjelper deg!